KLINK AB MET PADDO

Zo’n volidioot als Ab Klink en dat hele zootje zich moreel verheffende apen die de islam zo mooi vinden: als ze eeuwig-giet-gloeiende-nakende-godverdomme nou eens één boek zouden lezen, nee twéé boeken, misschien drie: Andrew Bostom , “The Legacy of Islamic Antisemitism” en “The Legacy of Jihad” waarna ook nog Efraim Karsh “Palestine Betrayed” zou kunnen volgen.

Bedankt voor het geweldige speurwerk dat je hebt verricht, Joost. Je bent daadwerkelijk gaan kijken wat de volidioot Ab Klink heeft geschreven. Ik gebruik dat woord “volidioot” niet als scheldwoord, maar echt als vaststelling. Dit is dus een minkukel van de bovenste plank. Het niveau van een baviaan, net als die andere gek, die Arie Oostlander. Hij is – nom de Dieu! – net als Oostlander hoofd van het wetenschappelijk bureau van het CDA geweest en heeft dus in die hoedanigheid volstrekte oppervlakkige kul over de islam geschreven.

Je citeert Ab Klink, Joost, waar hij zegt:

Daarom is de politiek voor vrome moslims wat christenen een sacrament zouden noemen. Het is een activiteit die ze moeten heiligen, opdat zij een kanaal wordt voor het goddelijke.

Iedereen die ook maar iets van de islam af weet, moet bij zo’n passage toch de handen ten hemel heffen, de haren uit zijn kop trekken, het hoofd tegen harde voorwerpen bonken, gillend wegrennen, aanvangen met hevig schreien, zelfmoord plegen, zich een coma gaan zuipen?

Hans Jansen komt in me op:

De islam uitleggen aan de gemiddelde Westerse naïeveling is net zoiets als seksuele voorlichting geven aan een kleuter: they don’t have a clue.

De tomeloze oetlul Ab Klink schrijft verder:

Tal van invloedrijke moslims bepleiten een moderne vormgeving van de strekking van de islamitische rechtstraditie. Zij willen afstand nemen van de middeleeuwse rechtscasuïstiek. Volgens hen liggen de Koran en mensenrechten in elkaars verlengde. Er dient gelet te worden op de strekking en doelstellingen in plaats van op de letter van gewijde teksten.

De Koran, gekke Appie, waardoor de moslim “geheiligd” zou moeten worden en een “kanaal voor het goddelijke” zou moeten gaan vormen, is een agressief, totalitaire, agressief, bloeddorstige en plat-vulgair-hoerig-materialistisch geschrift dat geldt als het onveranderbare woord van Allah Himself, een tekst die “eeuwig en ongeschapen” is, die dus al bestond vóór de dinosarussen, ja vóór de Oerknal. En wie zijn toch die “tal van invloedrijke moslims”? Ga maar eens proberen de “strekking”, de “doelstelling” en de “letter” van de koran uit elkaar te halen. Dat is volstrekt onmogelijk. Het is wartaal van die ”tal van invloedrijke moslims”, die waarschijnlijk door Ab Klink uit zijn duim zijn gezogen, net als de wartaal zelf.

Die Koran is irrationeel gestructureerd naar lengte van de “soera’s”, maar het geheim is dat je moet weten welke soera’s vroeger (Mekkaans) of later (Medinees) zijn “neergezonden” door Allah via Gabriël aan Mohammed. Want de vroege Mekkaanse soera’s zijn nog wel eens schijnbaar héél lichtjes humaan, maar ze worden geabrogeerd, (ongedaan gemaakt) door de latere Medinese soera’s die altijd Jodenhatend, oorlogszuchtig, onderdrukkend en hatelijk zijn. Het hele verdere tekstgebouw van de islam- hadith, sira, tafsir, fatwaverzamelingen en hoe die verdere doolhof ook mag heten – is alleen maar een gewapende betonnisering van dat oorspronkelijke karakter van de koran: zie boven. Alleen een gek kan de illusie hebben dat je op dat in 14 eeuwen steeds harder geworden, granieten gebouw, iets met “strekking” en “doelstelling” en ”letter” zou kunnen. Met de islam kan je maar één ding doen: aanhangen of verlaten. En op verlaten staat voorlopig nog steeds minimaal de sociale dood, maar meestal de echte dood.

Verder bestaat in de islam de plicht van de taqiyya, het beliegen van de ongelovigen omtrent de ware bedoeling van de islam zolang de islam niet met geweld opgelegd kan worden.

Nog even over “tal van invloedrijke moslims” die deze godsonmogelijke hervorming zouden willen. Er hebben in de islam nóóit hervormers bestaan! Althans geen hervormers die ook maar iets wezenlijks aan het totalitaire, agressieve, bloeddorstige en plat-vulgair-hoerig-materialistische karakter van de islam hebben willen of kunnen veranderen en tegelijk der lui hoofd op de romp hielden dan wel niet hoefden te vluchten.

Voor zover enige strijd is geweest over interpretatie van de leer van de islam, was die in de tiende eeuw al beslecht met het werk van al-Ashari (dood in 935 AD). En anders was Al Ghazali (1058 -1111) – de grote soefimeester! – wel de laatste die een einde maakte aan het redeneren via “oorzaken” en de Rede uitsluitend in dienst stelde van het begrijpen van de agressieve “openbaring”, die door de engel Gabriel in het oor van de mythische Mohammed was getoeterd. Die islamitische “openbaring” is, ten eerste ongeloofwaardig en ononderzocht (behalve in het Westen), maar ten tweede totalitair, alle levensgebieden bestrijkend. De islamitische orthodoxie in de negen á tien eeuwen na plusminus het jaar 1000 heeft geen splinter Rede of Vrijheid meer toegelaten in de islam. Luister naar de “grote” Ibn Khaldun (1332 -1406):

Ons is bevolen om uit te bannen en te onderdrukken elke speculatie over [oorzaken] en ons te richten op de Veroorzaker van alle oorzaken, zo dat de ziel krachtig gekleurd zal worden door de eenheid van God. Een man die zich houdt bij oorzaken is gefrustreerd. Hij wordt terecht een ongelovige genoemd ( . . .) daarom is ons door Mohammed verboden om oorzaken te bestuderen.

In de moslim-gemeenschap is de heilige oorlog religieuze plicht, vanwege de universaliteit van de zending van de moslims en de verplichting iedereen te bekeren tot de islam, hetzij door overreding hetzij door geweld.

Tot zover Ibn-Khaldun. Voor overreding mag men hier natuurlijk gerust bedreiging en intimidatie lezen.

Vooral Averroës/Ibn Roeshd (1126 –1198) wordt vereerd door Westerse islam-apologeten en valselijk als uithangbord voor de liberaliteit van de islam gebruikt. Maar hij klinkt bepaald niet liberaal als hij het heeft over de Jihad, de verplichte heilige oorlog:

Volgens de meerderheid van de geleerden, is de verplichte aard van de jihad gebaseerd op soera ii. 216: ‘vechten is voor u voorgeschreven, ook al staat het u tegen.’ De verplichting deel te nemen aan de jihad is van toepassing op alle volwassen vrije mannen die de middelen hebben om ten oorlog te trekken en die gezond zijn, ( . . .) geleerden zijn het erover eens dat alle polytheïsten bestreden moeten worden. Dit is gebaseerd op soera viii.39 ‘Bevecht hen tot er geen vervolging meer is en de religie geheel van Allah is.’ ( . . .) De meeste geleerden zijn het erover eens dat, bij de behandeling van krijgsgevangenen, de imam verscheidene handelingsmogelijkheden heeft. Hij kan ze pardonneren, tot slaven maken, vermoorden, of ze vrijlaten voor losgeld of als dhimmi [uitgebuite rechtelozen, wonend in islam-land]. In het laatste geval is de vrijgelaten krijgsgevangene verplicht de bijzondere personele belasting [jizya] te betalen. ( . . .) De Profeet zelf besloot in sommige gevallen krijgsgevangenen buiten het slagveld te doden. Vrouwen bracht hij in slavernij ( . . .) De moslims zijn het erover eens dat de oorlog tegen de mensen van het Boek ( . . .) tweeledig is: bekering tot de islam of betaling van de personele belasting [jizya].

Tot zover deze 12e eeuwer. Men ziet: de in het Westen vereerde Averroës moraaltheoloogt geheel binnen de immorele kaders van de Koran. Maar tenslotte moest hij toch op de vlucht voor zijn islamitische meesters. De policor-gemeente voert niettemin Averroës op als parel van de liberale islam. Machteld Allan schreef:

Terwijl de moslimse orthodoxie Averroës’ werk als heidens had verworpen en zijn boeken in Andalusië waren verbrand, werd het werk in het Westen levend gehouden door zijn joodse leerlingen en in de christelijke scholastiek, tot een aantal van zijn geschriften in de negentiende eeuw, door het werk van Duitse Oriëntalisten, opnieuw beschikbaar kwam in de Arabische wereld. Tot op de dag van vandaag is de Averroës-interpretatie een niet-moslimse aangelegenheid gebleven.

Het is alsof je Amalrik, Sacharov, Solsjenytsin of Havel opvoert als iconen van het communisme. En dan dus nog met dien verstande dat de veelgeprezen liberale Averroës eigenlijk nauwelijks kritisch was ten opzichte van de islam in vergelijking met de Sovjet-dissidenten tegenover het communisme.

Al-Ghazali geldt als de grote soefi-meester, als de inspirator van de mystiek-spirituele-vredesvariant in de islam. Hendrik Johannes Witteveen, top-intellectueel van de VVD, ex-minister van financiën, ex-voorzitter van het IMF en wat al niet, was ook een groot “Soefist”. Hier is zweefmeester al-Ghazali zelf aan het woord en let eens op hoe multicultureel hij is:

De dhimmi is verplicht om te vermijden de naam van Allah of zijn Afgezant te noemen ( . . .). Joden, Christenen ( . . .) moeten de jizya betalen ( . . .) bij het aanbieden van de jizya, moet de dhimmi zijn hoofd laten hangen, terwijl de [islamitische] ambtenaar zijn baard pakt en hem op het vooruitstekende bot beneden zijn oor slaat [op de mandible] ( . . .) Het is hen niet toegestaan hun wijn of kerkklokken opzichtig te tonen ( . . .) hun huizen mogen niet hoger zijn dan die van moslims, ongeacht hoe laag die zijn. De dhimmi mag niet op een elegant paard of muilezel rijden; hij mag op een ezel rijden, maar alleen als het zadel van hout is. Hij mag niet aan de goed kant van de straat lopen. Zij [de dhimmi’s] moeten een onderscheidend lapje stof dragen, zelfs vrouwen en zelfs in het publieke bad ( . . .) hun mond houden.

Die jizya was een speciale belasting voor ongelovigen, voor dhimmi’s en vergis je niet: die belasting was altijd en vooral voor Joden zo extreem hoog, dat ze nauwelijks konden overleven.

Genoeg!

Ik moet ophouden. Misschien rest inderdaad op termijn – binnen 20 jaar als het zo doorgaat- alleen de burgeroorlog. Als het over de multikul, de islam of Israël gaat zijn de politieke hedonisten, de zelfmanifestanten en Gutmenschen, kortom dat hele gekkenhuis dat zich “politiek correct” acht, blijkbaar feitenresistent.

Ik wil alleen nóg een keer wijzen op de titel van een essay dat ik in voorbereiding heb:

Nazisme, Islam, Israël: is de islam een nazisme avant, pendant et après la lettre?

De vraag in de titel zal ik overigens, historisch onderbouwd, bevestigend beantwoorden.

_________________________

Link naar het oorspronkelijke stuk op Artikel 7