Door Martien Pennings

Thomas von der Dunk bespeelt de massa’s

Je bent historicus, je heet Thomas von der Dunk, je zit bij Pauw en Witteman en je zegt:

“Maar 40 jaar lang . . . als je het over dé oorlog had, wist iedereen: het gaat om 40-45, iets anders had Nederland in honderd, tweehonderd jaar ook niet meegemaakt, dat verklaart ook wel waarom die oorlog zo’ n gewicht heeft gekregen . . . . . en mijn verhaal ging dus over het nieuwe taboe op die oorlog, je kon jarenlang  probleemloos te pas en te onpas, als iets niet zinde in dit land zei je “Maar de oorlog!” . . . huh . . . . . .  Maar de oorlog! Denk daar aan! Verwijs naar Anne Frank et cetera . . . .  Nu er meer reden is dan voorheen gezien de ontwikkeling in de politiek om eens waakzaam te blijven op een aantal punten is er een taboe, want dán demoniseer je anderhalf miljoen kiezers.”

Mag ik dat eens interpreteren? Dunk beperkt zich tot 40-45, maar die oorlog duurde eigenlijk van 1914 tot 1945 (wapenstilstand van 1918 tot 1939). En in Dunks visie was die oorlog niet van belang omdat een Joods-Christelijk-Verlichte beschaving van 2000 jaar oud zichzelf verscheurde. Niet  van belang omdat een unieke Westerse Beschaving “the Continuing Experiment” die het aangezicht van de aarde had veranderd, zichzelf verminkte. Niet van belang omdat in die oorlog bleek dat die beschaving zich niet van zijn Erfzonde, de Jodenhaat, had kunnen bevrijden en de ultieme misdaad pleegde, de Holocaust. Maar die oorlog was opmerkelijk omdat Nederland er zich zo vreselijk druk om maakte, terwijl het toch een soort burenruzie was, opgeblazen, ge-Anne-Frank-hyped door die Hollanders omdat ze niks gewend waren vanwege tweehonderd jaar knus binnenhuisje.  En toen, zegt Dunk, omdat die oorlog zo vréselijk veel indruk op alle juffrouwen Laps en Jan Salies had gemaakt, deden de Hollanders in de jaren na 1945 niks anders dan alsmaar die oorlog er bij halen bij elk moreel vraagstukje. En nu, nu het eindelijk écht nodig is en de SA van de PVV zich opmaakt voor de nieuwe genocide op moslims, doen de verantwoordelijken in de politiek alsof er niks aan de hand is.

Is die laatste zin niet wat overdreven? Nou, nee. Dat zal nog blijken.

Witteman, in de loop der jaren ook best wel postmodern geworden, meende Dunk te moeten introduceren met “progressief geprofileerd, hoe dan ook”. Ja, als je met “progressief” eigenlijk regressief bedoelt, dat wil zeggen onder het mom van hulp aan de verdrukten linksomkeert richting totalitairisme, Jodenhaat, islam en Hamas dan was dat een rake typering.

Ik heb voorafgaande aan de Arondéuslezing, want daarover ging het daar bij P&W, een fors essay aan deze Dunk gewijd. P&W bekijkend ben ik voor het eerst niet alleen op Dunks idiote teksten afgegaan, maar had ik er beeld en geluid bij. En ik denk nu dat die man niet zozeer kwaadaardig is als wel verschrikkelijk dom en bombastisch-moralistisch. Er zit iets zieligs aan hem, iets waardoor je hem onmogelijk helemaal serieus kan nemen. Je moet zijn slot-rant eens beluisteren op het einde van de uitzending. Daarin vind je keelontroering en gezwollen borst. Dat gaat over de systematische abjectiek van de PVV en over waardige moralen die gemakkelijk zijn in het zonnetje, maar als de stormbal wordt gehesen dan treden de ware verdedigers van het hogere zoals Dunk naar voren en stellen de gemakzuchtige wegkijkers aan de kaak. Wegkijkers zoals Mark Rutte en Maxime Verhagen die hun carrièreplanning belangrijker vinden en dus maar net doen of de PVV een normale partij is. Maar Rutte en Verhagen zouden zich beter bezig houden met “sluipende collabo­ra­tie, van de burgemeester-in-oorlogstijd die zich steeds moet afvragen waar de grenzen liggen”. Neen, Dunk noemt Rutte en Verhagen niet direct in dit verband, maar hij bedoelt hen wel.

Deze man Dunk, vermoed ik, nu ik hem heb gezien en gehoord, maakt zichzelf wijs dat hij oprecht is en een moreel beter mens dan de lafaards om hem heen. Dat is dus eigenlijk gewoon naar het recept van de doorsnee linkse zelfmanifestant, van de politieke hedonist, die uit ijdelheid een moreel krukje bestijgt, zoals we ze uit de politiek-‘correcte’ hoek bij tientallen kennen. Ik vermoed dat Dunk een diepe en groeiende onzekerheid overschreeuwt, zoals heel multikuls links dat op het ogenblik doet, waarbij ze steeds woester om zich heen slaan. Dat geldt ook voor de moslims zelf, natuurlijk. De moslims weten in hun hart dat ze een nazi-ideologie aanhangen en de collaborateurs dat ze een nazi-ideologie faciliteren, maar des te meer die waarheid over de islam doordringt des te harder en lasterlijker ze over “de PVV” en “Wilders” beginnen te schreeuwen. Maar toch zit het nazisme níét bij de PVV en zit het wél in de islam, is het ene wél dom ge-Godwin en het andere in het geheel níét.

De door Dunk bedoelde Arondéus lezing, die on-line op de Volkskrant-site staat,  verloopt via het geijkt-linkse patroon: de Westerse beschaving wordt nog eens gekritiseerd, de slavernij en het Nederlandse koloniale verleden worden maar weer eens opgehaald, er wordt nog eens gememoreerd dat die Hollanders helemaal niet van die helden waren tijdens de bezetting. Kortom helemaal fris, nieuw en avant garde. Gedurfd ook, want we weten dat de Westerse beschaving kritiseren je het leven kan kosten. Daar kan die laffe Wilders een puntje aan zuigen met zijn vrijblijvende en gemakzuchtige kritiek op het Geloof van de Vrede.

Maar de echt moedige daad is toch wel het aan de kaak stellen van de Blonde Satan en zijn PVV zelf. Niet alleen de bezetting door de nazi’s, maar ook de Opstand, de Bataafse Republiek, Lodewijk Napoleon, Thorbecke, Willem I  en nog veel meer worden erbij gehaald om context te geven aan de beschuldiging dat de PVV een nazi-partij-in-de-dop is. Die partij ziet er misschien nog niet zo heel gevaarlijk uit, zegt Dunk, maar van de NSB dachten ze ook eerst dat het een gewone burgerpartij was. Er wordt door Dunk wel tien, twintig keer geïnsinueerd, door de lezing verspreid, dat de PVV een nazipartij is. Dit is de cruciale passage:

“Voor het eerst sinds 1945 hebben we in Den Haag namelijk te maken met een politieke stroming van grote omvang ( . . .) die uitgangspunten huldigt en standpun­ten verkondigt die haaks staan op de beginselen van de rechts­staat. Nee: tot genocide of oorlog roept zij niet op – tot het tweede is Nederland niet eens meer in staat, en voor het eerste zou Europa wel meteen een stokje steken – maar zij bepleit wel fundamenteel verwerpelijke dingen.”

Die poging tot genocide, zou je hierin kunnen lezen, komt er namens de PVV nog aan, maar Fleur Agema, Geert Wilders, Hero Brinkman en Martin Bosma wachten tot de tijd rijp is. Gelukkig, zo voorziet Dunk, zal de Unie van Eurabische Republieken, hoofdkantoor Brussel, op tijd ingrijpen.

Alle lasterlijk ongein op een stokje: wat voor concreets heeft Dunk te melden inzake dat  gesuggereerde nazi-karakter van de PVV, althans dat expliciet beweerde antirechtsstatelijke karakter van de PVV?  Bij Pauw en Witteman beperkte hij zich desgevraagd tot twee “hoofdzaken”.

Ten eerste zou de PVV “de gelijkheid van alle burgers voor de wet” aantasten. “De PVV”, zegt Dunk, “bepleit openlijk discriminatie van een deel van de ingezetenen in Nederland op basis van de demonisering van een religie.”  In een ander zin doet hij daar nog een schep bovenop, en wordt de PVV van racisme beschuldigd: de PVV zou “burgers op basis van hun geloof of herkomst doelbewust” [mijn vet] uitsluiten.

Zoals gewoonlijk ontbreekt bij Dunk elk begin van een argumentatie. Vooral dat “demoniseren” van de islam kan wel wat uitleg gebruiken. “Mr. Frankenvrij”, een rechtskundige die onder pseudoniem schreef en wiens echte naam in kleine kring bekend is, schreef een degelijk essay in “Liberaal Reveil” van maart 2007 onder de titel “De Koran getoetst aan de westerse beschaving en rechtsorde”. “Frankenvrij” schrijft:

“Waar wachten we dan nog op wat de Koran betreft, die privé-opvattingen van de oorlogszuchtige Arabier Mohammed (ca. 570-632) over het monotheïsme weergeeft, en die – met volstrekte en grove ondermijning van onze rechtsorde ( . . .) met politieke en militaire, bloedige machtsmiddelen – aan de islamieten ter navolging voorhoudt?”

En met “waar wachten we dan nog op” bedoelt Frankenvrij, en ik citeer, “een strafrechtelijke veroordeling en een civiel-rechtelijk verspreidings- en openbarings-verbod” voor de Koran.

Ja, en dan heb je natuurlijk mensen zoals ik, die lopen te demoniseren dat de islam een nazisme avant, pendant et après la lettre is, zodat je “Weimar” eens op een andere manier te berde kan brengen dan als middel om de PVV te demoniseren, namelijk door te verwijzen naar die na-oorlogse discussie in Duitsland over democratie en totalitaire bewegingen, welks uitkomst was dat je die moet kunnen verbieden in naam van behoud van de democratie. En was er trouwens niet een of andere filosoof, Karl Popper of zo, die beweerde dat tolerantie voor het intolerante tot het einde van de tolerantie zou leiden?

We vroegen wat voor concreets Dunk te melden had inzake dat nazi-karakter van de PVV, althans het antirechtsstaat-karakter van de PVV.

Zijn tweede beschuldiging luidt:

“Het voorstel om rechters niet voor het leven te benoemen, maar periodiek te beoordelen op grond van de vraag of ze wel zo streng straffen zoals het de volksonderbuik belieft, vormt daarvan de kroon: onze eigen variant van de telefoon­recht­spraak waarmee de stoelpoten onder de trias politica worden wegge­zaagd.”

Het was inderdaad een onslimme zet van Wilders, en niet zijn eerste. Kopvodden, knieschoten, tuigdorpen en vervolgens dat interview met Eerdmans dat bij Pauw en Witteman ook vertoond werd (vanaf 11:20)  en waarin Wilders aankondigt dat rechters niet meer voor het leven moeten worden benoemd. Daartoe wil Wilders de grondwet wijzigen. Wilders zegt:

“Benoem ze voor vijf of zes jaar. ( . . .) Kijk dan of ze zwaar hebben gestraft. Hebben ze alleen maar taakstraffen uitgedeeld, dan laat ze bij de sociale dienst gaan werken of bij het RIAGG, hebben ze stevige straffen uitgedeeld dan komen ze voor herbenoeming in aanmerking.”

Ja, dat is inderdaad zelfs niet HAVO. Misschien heeft Wilders wel eens gehoord van de Founding Fathers, in wier filosofie er inderdaad geen waterdichte schotten moesten bestaan tussen de drie machten, want dan kreeg je dat er eentje de anderen ging overheersen en bijvoorbeeld de uitvoerende macht kon ontaarden in “mob rule”, maar dat lag allemaal volgens mij toch wat subtieler dan Geert hier verwoordt. Het probleem van de van alle werkelijkheid losgezongen en veel te licht straffende “D66-rechter” is inderdaad groot, dat ziet Wilders goed. Maar als je dat wilt veranderen moet je eerst helder in kaart brengen hoe die benoemingen tot stand komen, wat voor cultuur en organisatie voor die excessief lichte straffen verantwoordelijk zijn en hoe je daar vervolgens iets aan zou kunnen doen. Als je het zo brengt als Wilders deed, maak je jezelf wel een heel gemakkelijk doelwit voor Montesquieu-roepers. Anderzijds heeft het met de regering van de volks-onderbuik natuurlijk niks te maken en met bloedbevlekte dictators die de strafmaat met een telefoontje naar een “rechter” vaststellen nog minder. Er is sprake van een gezonde reactie op een systeem dat ziekelijk coulant is geworden voor misdaad en Wilders speelt het verschrikkelijk onhandig, maar ook binnen het voorstel van Wilders blijven we binnen de kaders van een rechtsstaat en parlementaire democratie.

We hebben dus nu met twee door Dunk aangevoerde “bewijzen” voor het nazi-karakter van de PVV: het “demoniseren” van een religie die zélf genetisch verwant is aan het nazisme en een zonde tegen de “trias politica” begaan in de ijver om de misdaad aan te pakken.

Bij Pauw en Witteman, zei ik hierboven, beperkte Dunk zich tot voornoemde twee “hoofdzaken”. Maar in zijn Arondéus-tekst neuzelt hij nog wat bij:

“Daarbij komt dan nog het gebrek aan inhoudelijke verantwoording en financiële contro­le, die eigen zijn aan de dictatoriale structuur van deze zogenaamde ‘partij’ – van de NSB bijvoorbeeld kon je daarentegen nog gewoon lid worden – en die haaks staan op de beginselen van democratie. Dat geldt eveneens met nadruk voor de schimmige financiering. Ik zwijg dan nog over de fact-free-politics en het met grove leugens gepaarde complot­denken, waaraan zich vooral de partijideoloog van de PVV bezon­digt – ook dat hebben wij in deze omvang, en vooral bij een groepering met deze invloed in de politiek, sinds 1945 niet gezien.”

“Sinds 1945”: ja, we hebben de zoveelste loze hint begrepen, Dunk, dank je. Zoals ik in mijn lange opstel over Dunk aantoon, vliegen de absurde analogieën en vergelijkingen in al Dunks teksten voortdurend in het rond en onderbouwt hij zijn kretenkluwens nooit – echt nooit! Ik zou bijvoorbeeld graag vernemen waar dat “met grove leugens gepaarde complot­denken” van Martin Bosma aanwijsbaar is. En is het nou echt nodig om de naam van Bosma (“partijideoloog”), aan wiens intellectuele niveau Dunk bij lange na niet reikt, zo opzichtig te vermijden? Maar Dunks eigen feitenloosheid weerhoudt hem niet juist de PVV te verwijten zonder concrete inhoud te zijn (“fact-free”).

“Dictatoriale structuur” en “schimmige financiering”?

a) Juist de PVV geeft aan een voorheen uitgesloten groep kiezers een kans op gedachtegoed te stemmen dat hen aanspreekt.

b) Dat doet de PVV in een democratische setting en onderwerpt zich aan het oordeel van de kiezer.

c) Is een ledenpartij zoveel democratischer, met een handvol partijtijgers die de dienst uitmaken voor die paar procent Nederlanders die lid is van een politieke partij, zodat een paar pro-mille Nederlanders uitmaken wat er gebeurt in die “democratische” partijen?

d) Is de PvdA democratischer omdat ze aan elkaar hangt van stammen – Surinamers, Turken, Marokkanen – die elkaar bevechten om de baantjes en de subsidie en intussen afhankelijk is van islamitische stemmen, dat wil zeggen van mensen die een totalitair en anti-humaan geloof aanhangen?

e) Is het niet veel democratischer onafhankelijk te zijn van subsidie, zodat je vrijuit een overheid kunt kritiseren en bevechten met wie je het fundamenteel oneens bent?

Dunkt dunkt nog meer:

“Een heel normale partij? Sinds wanneer valt het leidersbeginsel, de ondermijning van de trias politica en de demoni­sering van een hele religieu­ze bevolkings­groep met de morele uit­gangspunten van het liberalisme te rijmen? Te denken valt speciaal aan de omgang met vluchtelingen en vreemdelin­gen, waarbij niet meer een eerlijke beoordeling van afzonderlijke asylaan­vra­gen centraal staat, maar de wens om koste wat kost zoveel mogelijk mensen buiten de poorten te houden. In dat opzicht doet de benepen Nederlandse houding enorm denken aan die van Den Haag in de jaren dertig, toen het om (al dan niet joodse) vluchtelingen uit het Derde Rijk ging: er werden toen regelmatig met even groot gemak politieke vluchte­lingen naar Duits­land de grens over gezet als nu naar Irak en Afghanistan. Dat gebeurde niet alleen om vooral het bevriende staatshoofd Hitler niet voor het hoofd te stoten, ook de latente xenofobie in Neder­land zelf speelde daarbij een rol, en een obses­sieve angst bij bevolking en autori­teiten voor ‘het communisme’, die niet voor de huidige voor ‘de islam’ onder­deed.”

Men ziet, nu is er ineens naast de onterechte “demonisering” van het Geloof van de Vrede door de PVV (foei toch!) en het on-Montesquieue gedrag van Wilders ineens het “leidersbeginsel” opgedoken. Dat is, denk ik, om samen met die “schimmige financiering” de conservatieve kringen achter Führer Hitler in gedachten te brengen. Maar Wilders is nu juist, heel erg ongelijk Hitler, een groot liefhebber van Het Volk, een economische en culturele liberaal, voor gelijkheid van man en vrouw, wit en gekleurd, homo en hetero. Terwijl Führer Mohammed van dat mooie geloof dat door Dunk voortdurend mooigepraat wordt – een Führer die ook waarachtig nagevolgd wordt! – een slavendrijver was, een polygamist, een massamoordenaar, een sluipmoordenaar, een verdragsbreker, een leugenaar, een Jodenhater en een struikrover en vooral de grondlegger van een geloof dat in de eeuwen daarna ongetelde miljoenen de slavernij en de dood indreef.

Dunk schrikt ook niet terug voor het misbruik van dode Joden terwijl hij structureel in zijn teksten de levende Joden in Israël demoniseert. Er mogen wel dode Joden als argument gebruikt worden om Wilders te besmeuren, maar de Holocaust mag niet aangevoerd om het levende Israël te legitimeren. De houding van Wilders ten aanzien van asielzoekers wordt dus vergeleken met de weigering om Joden op te nemen in de jaren 1930. Dát is nou echt abject!. Wilders wil geen asielzoekers weigeren wier leven overduidelijk gevaar loopt in het land van herkomst. Hij wil voorkomen dat er nog meer asielzoekers binnenkomen die er een gewoonte van maken op vacantie te gaan naar hun land van herkomst. Hij heeft bij mijn weten erop aangedrongen in elk geval geen homo’s terug te sturen naar Iran. En er is nog wel een verschil tussen de hordes jonge islamitische mannen die zich tegenwoordig aan Europa’s grenzen melden – voor 95% gelukszoekers –  en de in levensgevaar verkerende Joodse gezinnen van de jaren 1930. Voor een goed begrip: geluk zoeken in Europa en niet proberen je eigen land op te bouwen en verbeteren is niet verboden, maar dat is iets anders dan vluchten voor vervolging.

En dan die “latente xenofobie” – (speur de slapende kiemen in de onderbuiken van dat hufterige Hollandse volk! Wee als er een uitbraak komt!) – alsook die “obses­sieve angst”. Ja, de geschiedenis heeft wel bewezen dat die angst voor het communisme heel onterecht was, net als voor de islam. Jaja, die rare ziekte van de islamofobie! Zal ik het kort houden? Zou je zo’n “historicus” niet een hele grote emmer heel erg koud water over zijn harses willen gooien?

Zullen we het eens samenvatten? De enige aanwijsbare zonde die Wilders heeft gemaakt is die tegen de machtenscheiding. Maar dat is dus in een oprechte poging de misdaad te beteugelen. Niet om misdaad  en moorddadigheid vrij spel te geven, zoals bij de nazi’s. Al wat Dunk verder te berde brengt is absurd, gelogen en geperverteerd. Vanaf de PVV-kritiek op de nazislam (“demoniseren”), via de beschuldiging van dictatoriale partij-structuur,  “schimmige financiering” en “leidersbeginsel” naar de vergelijking van de asielproblematiek met de Jodenvervolging. Het komt gewoon neer op laster.

Ik heb in mijn lange essay over Dunk gezegd dat Dunks Wilders-bashen in dienst staat van zijn Israël-haat, maar in zijn afgelaste Arondéuslezing gaat Dunk vol voor de totale demonisering van de PVV en komt Israël maar één keer voor. Evenwel op die typische manier van de antisemiet die het niet kan binnenhouden, die het niet kan laten om Israël er negatief bij te betrekken, al moet er een zelfs voor Dunks doen rare kronkel gemaakt worden:

“Slechts weinigen ( . . .) zagen in [in 1948] dat een volk dat zelf net bevrijd was, toch weinig recht had om een ander volk [Indonesië] zíjn zelfbevrijding te ontzeggen: dat een volk dat net zelf bevrijd was er door het voeren van een neokoloniale herove­ringso­orlog blijk van gaf in een bepaald opzicht toch niet bijster veel van de eigen zeer recente onderdrukking te hebben geleerd. Dat een ‘slachtoffervolk’ gaandeweg in een ‘dadervolk’ kan verande­ren – op een ander vlak zien we dat met de Israëli’s en de Palestijnen ( . . .).”

Het wordt er bij de haren bijgesleept. En bovendien waren de Israëli’s geen kolonisatoren, maar voerden juist zelf een bevrijdingsoorlog. Ik heb het al meer gezegd: Israël is géén voorbeeld van “neo-imperialisme” of “laat-kolonialisme”, maar een voorbeeld van een geslaagde nationale opstand, van een dékolonisatie na WO II. Alleen kwam de koloniserende macht niet uit het Westen, maar was het de Arabische islam, duurde de kolonisatie 1300 jaar, was die kolonisatie uitzonderlijk wreed, en ontbrak er een fase van “ethische politiek” van de kant van de kolonialen.

Zoals ik voorspelde, stelt Dunk in zijn afgelaste lezing racistische Jodenhaat gelijk aan kritiek op een nazistische ideologie, de islam. Dat doet hij in een van zijn alinea’s met die voor hem kenmerkende perverterings-dichtheid:

“( . . .) anti-islamisme in plaats van antisemitisme bijvoorbeeld, waarbij het Eurabische kalifaat in de plaats van de joodse wereldsamenzwering gekomen is, en de Protocollen van Zion voor taqqya-theorieën hebben plaats gemaakt- in elk geval de nodige overeen­kom­sten tussen het rechtse populis­me van de jaren dertig en van vandaag: de retrospectie­ve valse idylle van een zuiver ‘Nederland voor de Neder­landers’ ( . . .).

In het kielzog van de absurde gelijkstelling racisme en ideologiekritiek, volgt  Dunks  gelijkstelling van de “Protocollen van Zion” en het reële en vooral door Bat Ye’Or gedocumenteerde veroveringsplan dat de islam voor Europa heeft. Ik heb daarvan al eerder dit gezegd: de “Protocollen” zijn een giftige, wanstaltige en clowneske mythe, vervaardigd rond 1900 door de tsaristische geheime politie die een grote factor zijn geweest in de Jodenhaat tot op heden en die aan ongetelde miljoenen het leven hebben gekost. Het boek “Eurabië” van Bat Ye’or is een verzameling controleerbaar bestaande documenten die allemaal wijzen op een min of meer planmatige islamisering via grootschalige immigratie, na het jaar van de “oliecrisis”, 1973, door de Europese elite in ruil voor Arabische welwillendheid.

Inmiddels is het laatste nieuws dat Dunk alsnog zijn bekakte kastratenstem zal verheffen. En daartoe wordt hij in de gelegenheid gesteld door een linkse subsidie-maffia die zich overal heeft ingegraven en het hele culturele klimaat in de laatste dertig jaar in toenemende mate heeft beheerst en vergiftigd. “Thomas von der Dunk zal zijn hagepreek houden in de Haarlemmerhout, recht tegenover het provinciehuis (aan de Paviljoenslaan)”, meldt bedoelde susbsidie-maffia triomfantelijk.

Ik eindigde mijn vorige analyse van Dunks demagogie met  deze woorden:

“We hebben een cultureel-suïcidaal subsidiesysteem. Het is een zelfversterkend organisme geworden waarin recent alleen de PVV en een paar meestal gemarginaliseerde intellectuelen een dissident geluid laten horen. We subsidiëren ons kapot.”

Lees dit artikel eens, van auteur “Bjorn” van “De dagelijkse Standaard” waarin het begrip subsidiematroesjka wordt geïntroduceerd. Merk vooral ook even de foto op, recent genomen op de Dam in Amsterdam, die het artikel begeleidt. We zien een zonovergoten mijnheer met een moslims mutsje staan tegen een achtergrond van een linkse halve gare die een bord omhoog houdt met “Hond van Israël”. Het bloed spat van het woord Israël en met die hond is Wilders bedoeld annex de PVV. Een typisch islamitische scheldwoord “hond”, meestal gereserveerd voor Joden. Maar die subsidiematroesjka dus, zo’n Russische moederpop waaruit kleinere poppetjes komen, en de matroesjka heet in dit geval Oxfam-Novib.

Twee citaten uit het artikel van “Bjorn”:

“Oxfam Novib ontvangt op haar beurt meer dan 70% van haar inkomsten van overheden en nog eens pakweg 10% van de Postcode Loterij.”

“Kortom, een vrolijk gezelschap waar Von der Dunk zich ongetwijfeld  thuis voelt als een vis in het water: lekker Godwinnen in het gezelschap van de antisemieten van deze tijd.”

Nog maar eens: “We subsidiëren ons kapot.”

____________________________

Link naar dit stuk op AmsterdamPost