Screenshot_24

(Door: Martien Pennings)

David Horowitz en Robert Spencer hebben in 2011 een pamflet gepubliceerd met de titel “Islamophobia: Thought Crime of the Totalitarian Future”. Het begrip “thought crime” heeft in Nederland ingang gevonden onder de term “meningsdelict” en het wordt nagenoeg uitsluitend ingezet ter bescherming van de islam, een seksueel aangedreven en racistische roofmoordenaars- en slavenhalers-ideologie.

Ook in Amerika heeft moslimbroeder Obama, de “Manchurian Candidate” die het wél gehaald heeft, inmiddels een sfeer van verholen dreiging geschapen waarin rechtreeks het fundament van de Amerikaanse vrijheid wordt aangevallen: de “Bill of Rights”. In 2009 heeft de regering Obama een resolutie gesteund in de Mensenrechten-commissie van de Verenigde Naties die diende om de Vrijheid van Meningsuiting te beperken als er sprake zou zijn van “negatieve raciale en religieuze stereotypering”. Uiteraard was dit een initiatief van de islamitische landen om kritiek op de islam onwettig te maken onder de vlag van “islamofobie” en daarmee dezelfde willekeur en wreedheid in het westen te introduceren die de islamitische landen kenmerken. De Amerikaanse ambassadeur in Egypte prees de resolutie niettemin als een poging “tolerantie en waardigheid voor alle menselijke wezens” te bereiken. Professor Jonathan Turley (George Washington University) sprak echter van “nauwelijks verhulde blasfemie-wetten” die de Vrijheid van Meningsuiting in het hart raken.

Behalve van de islam zelf, komen deze initiatieven tot censuur in dienst van de islam uit het politiek linkse kamp, en dat is begrijpelijk, want in feite, aldus Spencer en Horowitz, zijn communisme, socialisme en progressisme seculiere messianistische bewegingen, surrogaatreligies die het christendom hebben vervangen.

Het grote probleem is dat de islam gebruik maakt van de westerse tolerantie en humane beginselen om zijn intolerante en anti-humane ideologie af te schermen voor kritiek en aldus het westen te penetreren. Met name krijgt de islam die gelegenheid door de gelijkstelling van aangeboren en niet-aangeboren eigenschappen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook in Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet is terug te vinden.

Artikel 2 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

“Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.”

Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Godsdienst, politieke overtuiging en levensovertuiging zijn van een fundamenteel andere orde dan nationale of maatschappelijke afkomst, geboorte, ras, kleur, geslacht. Voor de eerste categorie kies je en met de tweede categorie word je geboren. Omdat wij in het westen die categorieën door elkaar hebben gehaald, kan de islam zijn pogingen doen om de gerechtvaardigde en noodzakelijke kritiek weg te zetten als “islamofobie” waarin dan de suggestie zit van “discriminatie” en “racisme”. Ideologie-kritiek op een geloofssysteem dat alle wezenlijke kenmerken met het nazisme deelt, wordt zo onmogelijk gemaakt.

Met Karl Popper ben ik van mening dat Vrijheid van Meningsuiting niet absoluut kan zijn en daar ophoudt waar de intoleranten de tolerantie gebruiken om de tolerantie voorgoed af te schaffen. Dat is wat de islam in het hele westen aan het proberen is. De islam moet niet beschermd maar verboden worden.

Screenshot_25________________________________
Link naar dit stuk bij E. J. Bron

Advertenties