Vanwege te weinig Kellendonk “verloor” Baudet het Balie-debat tegen Halsema

Conclusie vooraf

De Rode Lijn in het Balie-debat, nu al weer een week geleden, is ook zichtbaar in het hele non-debat tussen de Goedmensen en de Realisten. Het is een non-debat omdat het al decennia niet plaats vindt, behalve af en toe in “alternatieve” Amsterdamse zaaltjes, zoals ook nu weer in de Balie. En het maakt niet uit dat de Balie deze keer de Stadsschouwburg was, want het bleef wéér een “ondergrondse” lokale aangelegenheid die niet in de landelijke media doordrong. En dat komt weer, zoals men weet, omdat de Goedmensen, die ik ook wel het collaborerende links-regressieve narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat noem, alle media en alle subsidies in Nederland al decennia monopoliseren. Het cordon sanitaire dat ze al die jaren al in stand hebben gehouden, begint nu weliswaar af te brokkelen, vooral door toedoen van Baudets Forum voor Democratie, maar het demoniseren is er alleen maar heftiger op geworden.

Maar die Rode Lijn dus. Die werd gevomd door een misdadig en idioot optimisme bij Halsema over de islam en Neerlands algemeen welbevinden. Alsmede door haar idiote gelijkstelling van islamitische Joden&Israël-haat aan ‘n vermeend “racisme” tegen zwarten. Bij Baudet — en dat is óók al decennia typisch voor het non-debat — een véél te zwakke afwijzing van de nazistische islam en een véél te zwak verweer op Halsema’s beschuldiging van racisme.

Het totalitaire van het Goedmensen-machtsconglomeraat komt overigens vooral tot uiting in dat kapot willen stampen van zélfs gematigde kritiek op nazislam en EU en op zélfs gematigde verdediging van Israël. Het Goedmensen-machtsconglomeraat, in de beste totalitaire tradities, debatteert niet, maar intimideert en demoniseert alleen.

Het moet Halsema nagegeven worden dat ze in elk geval wél het debat aanging, al moet je dat natuurlijk ook weer zien in het kader van haar ondergrondse campagne om burgemeester van Amsterdam te worden.

Voorts moet van Halsema gezegd worden dat ze slim genoeg bleek om afstand te nemen van de hele érge islam, maar dat ze er blijkbaar geen notie van heeft dat er maar één islam is, die in zijn geheel al 1400 jaar héél erg is.

Baudets Frans-Kellendonk-connectie

Thierry Baudet blijkt een bewonderaar van Frans Kellendonk (1951 – 1990). Wist ik niet. Jaap Goedegebuure zegt in een recent stuk in Trouw — “Conservatief en opruiend: de echte erfgenaam van Frans Kellendonk is Thierry Baudet” — het volgende over de verwantschap tussen Baudet en Kellendonk

“Ontkerstening, secularisatie, individualisering en emancipatie, allemaal vruchten van de Verlichting, werden door denkers en dichters als Edmund Burke, Novalis, Chateaubriand en Joseph de Maistre diep betreurd, trots op de nationale identiteit en behoud van het volkseigen hartstochtelijk aangeprezen. Latere cultuurcritici beschouwden de moderniteit als het grote kwaad en zetten niet zelden racistisch aandoende voetnoten bij twintigste-eeuwse fenomenen als migratie en multiculturaliteit. Baudet scoort niet op alle dimensies van deze cultuurkritiek, maar haalt toch voldoende punten om als de jongste loot aan deze ruim twee eeuwen oude stamboom te kunnen gelden. Toen ik hem ernaar vroeg, kwam hij daar eerlijk voor uit. En voegde eraan toe dat hij Kellendonks werk met bewondering gelezen had.” [mijn blauwe vet]

In 2015 scheef Pieter van den Blink over Kellendonk onder de titel “Een schrijver die blijft schuren”.

Thierry Baudet blijft inderdaad schuren. Zelfs soms bij mij.

Vermoedelijk moet je Baudets excentricisme in het kader van het Frans-Kellendonk-conservatisme beschouwen. Ik heb nog nooit wat van Kellendonk gelezen, maar Baudets neiging tot tegendraadse standpunten over de multikul, zwarte medemensen, de islam en de EU  zou dus best eens door Kellendonk geïnspireerd kunnen zijn. Kellendonk, zo krijg ik de indruk, durfde óók heldhaftig en contra de tijdgeest aan de wereld zijn oncomfortabele waarheid te zeggen.

Van den Blink:

“Het was 1989, ten tijde van de Rushdie-affaire; Kellendonk en Heijne keken samen televisie. ‘Hij werd emotioneel bij de beelden van moslims hier in Nederland die een exemplaar van De duivelsverzen verbrandden. ‘Als het je niet bevalt, dan ga je toch weg!’ zei hij toen al.” [mijn blauwe vet]

Ijzerwake

Tot nu beschouwde ik — zonder ‘m ooit gehoord te hebben —  Baudets speech bij de “Ijzerwake” van 2014  als een excentriciteit, die voor een schrijver “interessant” kan zijn, maar voor een politicus “gevaarlijk”. Totdat ik door Femke Halsema gedwongen werd die speech nou maar eens echt te gaan beluisteren en ontdekte dat het een meesterlijke uiteenzetting is waarvan ik, historicus toch van mijn oude ambacht, veel leerde inzake “nationalisme”. Ik weet niet of Halsema die speech ooit heeft beluisterd, of dat ze alleen maar is afgegaan op ‘Ijzerwake-allemaal-nazi’s’. In elk geval meende zij naar voren te moeten brengen dat de herdenking van veldslagen zoals die aan de Ijzer tot een nationalisme leidde dat dan weer wereldoorlogen opriep. Ze noemde namelijk de herdenking van de slag op het Merelveld van 1389 en impliceerde dat daar de oorsprong van de Eerste Wereldoorlog ligt.

Mwah. Je zou net zo goed kunnen zeggen dat, ten eerste, de Servische student Principe een punt had met zijn term “volkerengevangenis” voor het Habsburgse Rijk en dat, ten tweede, de oorzaak van de slag op het Merelveld toch echt plaats vond vanwege de al eeuwenlang durende agressieve expansie op Europese bodem van het Ottomaanse Rijk — óók al een volkerengevangenis onder de vlag van de nazislam. Het is echt een beetje idioot te beweren dat “Nationalisme = Merelveld” de oorzaak van WOI was.

Ik vond bovendien de rechtvaardiging van Baudet om daar te gaan staan op die “omstreden” Ijzerwake heel sterk. Hij zei dat een geestelijk cordon sanitaire een vorm is van intellectueel fascisme dat bovendien leidt tot luiheid, want dan hoef je nooit je geest te scherpen aan andere ideeën. En dat merken we inderdaad al decennia aan het Goedmensen-machts-conglomeraat: geen enkel idee, maar demonisering te over. De Goedmensen gaan, aldus Baudet, nu natuurlijk massaal over me heen vallen omdat ik hier sta. Guilt by association, meende Baudet, is net zo iets als de collectieve straf die in de Middeleeuwen wel werd toegepast op hele gemeenschappen vanwege de zonden van een paar individuen uit die gemeenschap.

Heel juist.
Maar.

Maar nu hij politicus is geworden, moet hij voorzichtiger gaan opereren en voorkomen dat het Kartel, het Machtsconglomeraat, hem kan framen als “racist” en “nazi”. En ik mag ‘m op roekeloos gedrag in dat opzicht aanspreken, want ik heb ‘m gekozen: hij vertegenwoordigt mij. Roekeloos is — ik zal het maar vast zeggen — urenlang met vermeende racist Jared Taylor gaan zitten smoezen, daarvan géén publieke verantwoording afleggen en dan weken daarna, in dit Balie-debat, er blijk van geven nog steeds niet voldoende nagedacht te hebben over “My Negro-Problem — And Ours”.

Baudets zwakke verweer op de beschuldiging van racisme jegens zwarten

Baudets antwoorden op de beschuldiging van racisme jegens zwarten vond ik ronduit zwak. Als Halsema de getinte en enigszins negroïde hindoestaan Yernaz Ramautarsing ter sprake brengt, tweede op de lijst voor FvD voor Amsterdam, haalt Halsema Ramautarsings bewering aan dat zwarten minder intelligent zijn. Terwijl, zegt Halsema, Baudet ‘m nu juist gebruikte als voorbeeld van de tolerantie van het Forum voor Democratie. En of Baudet, die immers partijleider is, daar eventjes verantwoording voor wilde afleggen. Lijkt mij een heel logische eis, als Ramautarsing zulks inderdaad gezegd heeft. En weet je wat! Ramautarsing hééft dat gezegd! Dat kan Theo Hiddema in “Dit was het Nieuws” dan wel ontkennen — kijk vanaf 06:30 — maar het staat opgeschreven en Ramautarsing heeft bij mijn weten nooit bezwaar gemaakt tegen onderstaande tekst:

RAMAUTARSING YERNAZ OVER IQ_LI

Screenshot uit dit Brandpunt-interview uit 2016

Hier wreekte zich dat Baudet blijkbaar wel heel lang met Jared Taylor heeft gesproken, maar schijnbaar daarna geen standpunt heeft kunnen formuleren over de intelligentie van de zwarte medemens. Of juist wél natuurlijk, en dorst hij dat standpunt niet naar buiten te brengen . . . . . . Hij begon in elk geval behoorlijk te schutteren en te draaien. Die kwestie van zwarte intelligentie was, zei de geniale beau garçon, een onbesliste “wetenschappelijke discussie” waarvan hij de conclusies niet zou durven formuleren. Hij zeide zinnen als “Ik heb geen reden om aan te nemen dat het zo is, maar ook niet dat ’t niet zo is.” Hij bedoelde: of ze inderdaad dommer zijn, die zwarten. En Yoeri Albrecht, de gespreksleider, zout in de wonde wrijvend, herinnerde bovendien aan een radiofragment uit 2015 waarin  Baudet beweerde dat het goed zou zijn om Europa “blank” te houden.

Blijkbaar ten einde raad zei Baudet dingen in de geest van: laten zwarten en blanken nou proberen er iets positiefs van te maken en samen te werken. Waarop Halsema: “Je bedoelt dat je dus toch best iets kán als zwarte, ondanks dat je intelligentie lager is?

********************************************************

UPDATE 6 FEBRUARI:

Onder de kop “Genetische verklaring als medeoorzaak intelligentieverschillen blank en zwart niet uit te sluiten. Misschien dat enige bevoogding van landen in Afrika toch niet zo’n slecht idee is” schrijft Paul Hekkens in een veel langer betoog o.a.:

Welke waarde moeten we hechten aan dit lage gemiddelde IQ onder zwarten? De in Nederland gangbare norm is dat iemand met een IQ tussen de 70 en 85 als zwakbegaafd wordt bestempeld. Ligt het IQ beneden de 70, dan wordt niet meer gesproken van zwakbegaafdheid, maar van verstandelijk beperking. Als in de VS dus het gemiddelde IQ onder zwarten 85 bedraagt, dan betekent dit volgens diezelfde norm dat de helft van hen als zwakbegaafd, of zelfs als verstandelijk beperkt dient te worden gekwalificeerd. Voor de landen ten zuiden van de Sahara zou volgens deze norm, uitgaande van de laagste schattingen, meer dan de helft van de bevolking als verstandelijk beperkt te kwalificeren zijn. ( . . .) Hoe je die cijfers ook verder interpreteert, duidelijk moge zijn dat het hier niet slechts over marginale verschillen gaat. Het is niet een kwestie van ietsje meer of minder. Het zijn bepaald indrukwekkende verschillen, met mogelijkerwijs grote maatschappelijke consequenties. De verschillen zouden een verklaring kunnen bieden voor het feit dat juist onder zwarten in de VS sociaaleconomische problemen een hardnekkig bestaan leiden. Ondertussen worden zwarten voorbij gestreefd door immigranten uit Azië, en Zuid- en Midden Amerika. Het lage gemiddelde IQ in Afrika is mogelijkerwijs een verklaring voor het feit dat juist daar zo vaak sprake is van failed states.

********************************************************

Baudet werd op dat punt dus afgeslacht. En reaguurder “Banaanpletter” schreef onder het betreffende item van GeenStijl:

“Dat IQ-geneuzel was tenenkrommend slecht van Baudet. ‘Ik weet niet wat je bedoelt.’ ( . . .) Hij heeft daar 5 minuten als een kind met koekkrummels op z’n meul staan volhouden dat hij geen koekjes heeft gegeten.”

Baudet had natuurlijk wat meer romantische, Frans Kellendonkiaanse dwarsheid moeten tonen op dat moment. Had gewoon moeten zeggen dat het IQ van rassen op een ingewikkelde manier correlleert met het niveau van welvaart en welzijn van de naties die ze vormen. En dat de wetenschap er misschien ooit uit zal komen of misschien niet. Maar dat ‘t toch echt het blanke ras is geweest dat de leidende Westerse Beschaving heeft voortgebracht: dat voortdurende experiment dat met vallen en opstaan de wereld vooruit heeft geholpen in alle opzichten. Dat de zwarten en de wat lichter getinten in Afrika er overal een bloedige rotzooi van maken en dat zulks op een gegeven ogenblik echt niet meer aan “Kolonialisme” van de Witte Imperialisten te wijten valt en dat het wellicht precies andersom is, namelijk dat het duo “Kolonialisme & Imperialisme” Afrika nu juist mogelijkheden heeft gegeven die Afrika anders nooit gehad zou hebben.

Ik zou, als ik daar gezeten zou hebben erop gestáán hebben te vertellen over het type van de zogenaamde “idiot savant”, die zeer getalenteerd kunnen zijn en tegelijk hartstikke achterlijk. Dat ik ooit een docu zag over een veertiger, een sociale debiel, die zijn eigen jasje niet kon aantrekken en constant werd begeleid door zijn vader. Maar die, als je hem vroeg naar de echtgenote van een obscure graaf uit Wales in de 17e eeuw, haar naam wist op te lepelen. Ook kon hij sneller iets met een telefoonnummer dan de toenmalige telefooncentrale van New York. Ik zou daaraan toegevoegd hebben dat men eens zou moeten opletten hoe vaak terreur-islamisten ingenieur of scheikundige of iets dergelijks zijn.

Aldus IQ-wetenschap en IQ-praktijk geréleveerd en IQ-als-zodanig gerelátiveerd te hebben, zou ook ik gezegd hebben, zoals Baudet inderdaad deed: en nu gezamenlijk voorwaarts! En eraan toegevoegd hebben: maar zonder dat we heel Afrika naar Europa halen.

Natuurlijk gooit Halsema Baudet ook weer die ouwe uitspraak van de “homeopathische verdunning” voor de voeten. Hij heeft namelijk ooit gezegd

“[‘Wij’ worden] geteisterd door zelfhaat die we proberen te ontstijgen door de Nederlandse bevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkeren van de wereld, zodat er nooit meer een Nederlander zal bestaan. Zodat wie wij zijn, niet meer gestalte kan krijgen.”

Baudet verdedigde zich dus opnieuw door te zeggen dat hij doelde op de verdunning van de Nederlandse identiteit en waarden, en niet het ras. Maar áls-ie het ras had bedoeld dan had ik ’t persoonlijk niet heel erg gevonden, maar zou ik het geschaard hebben onder het verlangen het blanke ras op de wereld-erfgoed lijst te zetten.

Halsema’s misdadige, comfortabelistische onnozelheid

Halsema gaf ook in deze discussie weer blijk van haar vergaande onnozelheid inzake de geschiedenis en actuele toestand van de wereldmensheid. Baudet stelde dat er zó veel verontrustende maatschappelijke fenomenen zijn dat, bij optimale synergie tussen die fenomenen, hij nog wel eens ernstige sociale ongelukken ziet gebeuren. Hij noemde dat een “perfect storm”.

Persoonlijk voorspel ik die perfecte storm al sinds decennia in de vorm van een burgeroorlog. Maar dan het Femke! Die ziet geen burgeroorlog opdoemen en geen perfecte storm opsteken. Die ziet  . . . . . . aanhoudende lentebriesjes. Halsema had namelijk in een recent overheids-rapport gelezen dat Nederland gelukkig is en nóg gelukkiger gaat worden.

“Daar zet jij de “perfecte storm” tegenover zonder dat je aanwijzingen hebt!”
“ . . . . . er moeten toch wel ’n páár aanwijzingen zijn! ZOU! IK! TOCH! DENKEN!

Het cliché luidt dan: onder welke steen heeft die gelaarsde mevrouw de laatste decennia gelegen?

Afgezien van de vergaande onnozelheid: dit is een ouwe truc van regressief-linksen.
Die eisen tijdens zo’n debat van een tegenstander altijd om ter plekke een wereldvisie te ontvouwen.
Dat kon Baudet dus inderdaad niet.
Als je, zoals ik, rustig erover na kunt denken, is dat nog moeilijk genoeg.
Maar je zou kunnen zeggen dat:
– ondanks het mooie SCP-rapport Nederland op alle essentiële naden aan het scheuren is: gezondheidszorg, veiligheid en onderwijs worden onbetaalbaar en de hele middenklasse raakt opgebrand.
– zulks komt door EU en massa-immigratie.
– islamitische terreurdreiging, daadwerkelijke moslim-terreur, gewone islamisering, alsmede Merkel-lego overal zijn
een miljoenmiljard studies aantonen dat een meerderheid van de moslims in het Westen Allah’s wetten boven de mensenwetten stellen.
– Mocro-oorlog, gangster-islam, autobranden, ontembare gelukszoekers-stromen,Calais, Cottbus, Melilla, op Nederlands grondgebied uitgevochten vetes tussen Turken onderling, tusen Turken en Koerden en enzovoort en roept u maar.

Of zoals Geert Wilders eind 2016 al zei: “Miljoenen Nederlanders hebben de afgelopen decennia gezien hoe hun land voor hun ogen gekaapt werd. Je hoefde geen genie te zijn om te weten dat dit slecht zou aflopen. De onophoudelijke soevereiniteitsoverdrachten aan de EU, de euro die meer schaadt dan baat, de eindeloze stroom weggegooid geld naar de Grieken, de gevaren van de islam, de open grenzen en de massa-immigratie, de groeiende terreurdreiging, de asieltsunami, de belastingverhogingen en last but not least de bezuinigingen in de ouderen- en gehandicaptenzorg die de zwaksten in de samenleving kopje onder hebben geduwd.”

Maar toch dus optimisme alom bij Halsema. Baudet wijst erop dat het partijkartel na de verkiezingen altijd weer alle standpunten verwaterd tot nietszeggende en vage compromissen. Maar Halsema vindt die compromissen juist prachtig! We hebben vrije keuze! En blijkbaar stemmen de mensen steeds weer op die compromisbereide middenpartijen aan de macht. Die doen het dus goed!

Nou, nee. Het volk wordt bedrogen en wijsgemaakt dat de kartelpartijen goed doen, omdat alle media in handen zijn van de Stichting Vrienden van het Kartel.  Baudet wijst in zijn antwoord op de hersenspoelende rol van de Publieke Omroep. Maar dat laatste heef-ie ooit eerder uitgebreider en eloquenter gezegd:

“Laat ik hier heel duidelijk over zijn: het partijkartel, het mediakartel en dit soort zogenaamde (maar door de overheid gesubsidieerde!) initiatieven werken met elkaar samen om elkaar het hand boven het hoofd te houden. Soms gebeurt dat opzichtig bewust en soms onbewust, maar het resultaat is elke keer weer hetzelfde: de bevolking wordt bespeeld en gemanipuleerd om het establishment steeds weer zijn zin te geven. En die VVD en D66 maar juichen omdat het ze wéér gelukt is om ons — de kiezers — voor te liegen en te bedriegen.”

Maar Halsema’s misdadige optimisme-comfortabelisme komt toch wel meest idióót tot uiting inzake de islam. Ze roept in dat kader de televisieserie aan die ze gemaakt heeft over de islam: “Waarin ik vrouwen zelf aan het woord heb gelaten”.

Ik heb alle zes aflevering van die hele serie één voor één gefileerd. En toen ik op 16 juni 2014 mijn bevindingen over aflevering nummer 6 publiceerde, vroeg ik:

“Heb ik na de bespreking van de vorige afleveringen – hier 1, hier 2, hier 3, hier 4 en hier 5 – van “Seks en de Zonde” waarin Femke Halsema op zoek was naar de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste vrouwelijke islam-emotie óók over aflevering zes nog iets te zeggen? Nee. Ik zou in herhaling vallen en bovendien werd mijn lust tot het luisteren naar het altijd door emotie licht verstikte kwezelstemmetje van Halsema getemperd door het nieuws van de islamitische moordpartijen in Irak gevolgd door idem-dito in Kenia, het land waar Obama vroeger nog ontroerd raakte door de oproep tot gebed van de muezzin. Dus ik had echt géén zin in het analyseren van wéér zo’n wezenloze exercitie op kosten van de belastingbetaler waarin de intieme islambeleving van moslimse dames door het prominentste dames-egootje van Nederland in een liberaal licht werd gezet.” [dat blauwe vet stond niet in het origineel]

Ik zou zeggen: ga ’s een paar afeverings-fileringen lezen en verwonder u met mij over de ondoordringbaarheid van Halsema’s granietharde positieve vooroordelen over de islam.

Dus was ik verbaasd toen Halsema in deze discussie beweerde:

“Ik heb in 2004 al opgeroepen om moskeeën waar  geweld werd gepredikt te kunnen sluiten. Als tolerantie onmogelijk wordt gemaakt door intolerantie en geweld dan ontstaat er een probleem, dan sta ik aan de kant van de toleranten.”

Hoe zou ze dat rijmen met haar collaboratie-motie van 2010 bij het aantreden van het gedoogkabinet Rutte-Buma-Wilders? Maar vooral: heeft ze er nou werkelijk geen enkele notie van dat er geen “gematigde islam” bestaat, maar dat er enkel moslims zijn die ondanks en in weerwil van die totalitaire en onhervombare ideologie in hun levenspraktijk “gematigd” zijn?

Halsema: “Ik vind dat er knap hysterisch wordt gedaan over de mate waarin in Nederland dit gedoogd zou worden.”

En dan heeft ze ’t over oproepen tot geweld door moslims. Afgezien van het feit dat zij zelf en verder heel Nederland inclusief de AIVD geen ene zak afweten van de mate waarin dat gebeurt, is er natuurlijk ook het woordeloos wéten van de moslimgemeenschap in Nederland dat het gaat om het veroveren van de macht met álle middelen, inclusief geweld. Hier is een stuk van mij over imam Karrat van de Essalam-moskee in Rotterdam, die ogenschijnlijk brave taqiyya-preken houdt en tegelijk openlijk een moord-en-haatpredikende buitenlandse “sheik” aanbeveelt. Ik beschrijf ook hoe Karrat zijn antisemitisme verpakt als een hartstochelijke en “positieve” oproep aan vooral jonge moslims om te begrijpen dat de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem niet een gewone moskee is, en dat “Filistien” niet een gewoon stukje land is, maar dat de verdediging ervan in de ziel van elke moslim van de wereldwijde oemma gegrift moet staan. De toehoorders begrijpen dan uitstekend dat de eigenlijke oproep is om Israël te vernietigen en de Joden te vermoorden.

Onvermoeibaar probeert Halsema haar positieve illusies over de islam te laten prevaleren boven 1400 jaar gruwelijke geschiedenis en een steeds gruwelijker wordende actualiteit. In Halsema’s brein is géén plaats voor negatieve gedachten over de exotische medemens, die plaats wordt geheel bezet door afkeer van “Wilders” en de Wilders-achtigen.

Islamitische Jodenhaat is echt erger dan ’t afwijzen van zwart racisme-gedram.
Het gaat ook over de Artikel 1-truc.

Emanciperende identiteitspolitiek is een fase in elke emancipatiebeweging, zegt Halsema.
Accoord.
En ze geeft iets toe, namelijk dat ze bij de zwarte beweging  toch wel een blijven-steken in slachtoffer-gedrag ziet.

Mooi.
Maar.

Maar hoe komt ze dan op het volstrekt idiote idee dat het “racisme” tegen bijvoorbeeld slachtofferig zeikwijf Sylvana Simons nét zo verontrustend is als het islamitisch antisemitisme tegen de Joden? Ze ziet “een enorme toename van agressie tegen zwarte mensen”. Geen idee waarover ze ’t heeft. Waar en wanneer dan? Het enige wat ze te melden heeft, is dat onschuldige incidentje met Giel Beelen, dat door haar véél te vet wordt aangedikt en waarvoor Beelen uitgebreid zijn excuses heeft aangeboden. Je zou willen dat Halsema zich even druk maakte om terreur-aankondigingen door moslims, terwijl ze staan op het bevrijdingsmonument op de Dam in Amsterdam. En misschien moet ze zich ook zorgen maken over mijn neiging daar een vlammenwerper op te zetten, want ook ik wil graag een hoffelijk en zachtmoedig mens zijn.

“Zeer zorgwekkend” stemde Baudet in met Halsema’s gezever.
Naar ik hoop voor de Bühne.

Halsema maakte in dit debat ook weer gebruik van een favoriet van regressief links, namelijk wat ik noem de Artikel 1-truc. Dat is het  oerdomme en kwaadaardige door-mekaar-halen — op voorbeeld dus van het oerdomme Artikel 1 van onze Grondwet! —  van a) aangeboren eigenschappen en b) zelf gekozen opvattingen.

Want, zei Halsema, behalve die erge discriminatie van zwarten, is er ook nog die erge geloofs-intolerantie! Geloofsbeklemming! Allemaal loten van dezelfde stam!

Halsema en consorten doen dus net of aangeboren eigenschappen als huidskleur, geslacht en seksuele geaardheid  hetzelfde zijn als een ideologische overtuiging. En dat doen types als Halsema uitsluitend om islamkritiek als “racisme” weg te kunnen zetten.
Neem nou zo’n vals zinnetje van Halsema, dat je alleen opvalt als je er op let:
“Dan gaat ’t over de BLANKE Nederlander die zegt: een moslim die hoort hier niet meer bij.”
Blank is aangeboren, maar moslim zijn is een keuze voor een nazi-ideologie en daar mag ik wat van vinden, namelijk dat het een nazi-ideologie is en dat het verwijtbaar is die aan te hangen.

Steeds opnieuw komt het terug, dat blurren van alle onderscheid tussen a) aangeboren en b) zelf verkozen. Steeds weer die fundamenteel verschillende kategorieën in de melting pot geflikkerd. De American Constitution zegt Halsema,  kan aan mensen “van heel verschillende herkomsten” tot basis dienen. “Maakt niet waar je vandaan komt, maakt niet uit wat je geloof of kleur is.”  Klets toch niet zo dom, wijf! Nee dus! Het gáát niet over waar-vandaan of welke kleur! Het gaat over aanhangers van de islam, die nog nooit in geen 1400 jaar ergens vreedzaam geïntegreerd zijn.

 Huntingtons Clash of Civilizations komt ook voorbij.

“Als je ‘m goed leest . . . . .”, zegt Baudet ergens en dan moet je vervolgens eens op de mimiek van Halsema letten, die véél gezichten zit te trekken en lekker subtiel, maar toch ostentatief genoeg, de mannetjes — Baudet en Albrecht— de voorrang zit te geven als ze weer eens dominant inkomen. Ze speelt “De Wijze Gelaarsde Poes”. Of haal ik nou een paar sprookjes door mekaar?

Halsema meent “dat je in alle werelddelen orthodox fundamentalistische stromingen ziet, maar tegelijkertijd ook een verlangen naar vrijheid, naar mensenrechten! De theorie van de clash of civilizations bestrijdt dat.“

Nee, het bestaan van een vrijheidsverlangen bij individuen in de islamitische wereld bestrijdt Huntington niet, maar hij acht de kans gering op grote doorbraken van humaniteit in de islamitische wereld.  Als Huntington Bill Clinton aanhaalt, die als president heeft gezegd dat het Westen geen probleem heeft met de islam, maar alleen met “de extremisten” dan stelt Huntington op pagina 209 van zijn “Clash”:

“Fourteen hundred years of history demonstrate otherwise.”

En op pagina 256 vinden we zijn klassieke citaat:

“Wherever one looks along the perimeter of Islam, Muslims have problems living peacefully with their neighbours. The question naturally rises as to whether this pattern of late-twentieth-century conflicts between Muslim and non-Muslim groups is equally true of relations between groups from other civilizations. In fact, it is not. Muslims make up about one-fifth of the world’s population but in the 1990s they have been far more involved in intergroup violence than the people of any other civilization. The evidence is overwhelming.” [mijn vet]

En die “evidence” geef-ie dan ook, in de paragraaf “Incidence: islam’s bloody borders” op de pagina’s 254-258

Huntington sluit zich dus aan bij alle realistische kenners van de islam. En misschien moet ik hier maar wéér eens Marcel Kupershoek aanhalen over de volstrekte onhervormbaarheid van de islam. Althans volgens zijn essay met de onschuldige titel “Uitpakken”. Kurpershoek is o.a. gewezen ambassadeur in Pakistan en Afghanistan. Het opstel is opgenomen in een boekje met de exotische titel “De Tragopan van Kohistan”. Dat essay bevat een vernietigende kritiek op de islam. Over dat extremisme en de hang ook in het gruwelijkste falen een overwinning van de islam te zien, zegt Kurpershoek:

“De ‘twee mooiste dingen’ die de Koran de gelovigen in het vooruitzicht stelt zijn, volgens de gangbare uitleg van het vers, overwinning of martelaarschap. Beide zijn even mooi. De islam die zich buiten de muren van de moskee vertoont zit vol van dit soort ongerijmdheden. Er is geen ontkomen aan. Zelfs Saddam Hoesssein, die de politieke islam met harde hand onderdrukte, maakte gebruik van de belevingswereld, gepropagageerd door de politieke islam. Zijn nederlagen waren altijd overwinnigen. Zo wordt een nederlagenstrategie de zekerste weg naar de overwinning. Een buitenlandse politiek die ontaardt in massale verliezen van mensenlevens, boycots, reisbeperkingen, kolossale economische verliezen, is een succes mits gemotiveerd door het geloof. Een staat die zijn burgers armoede en rampspoed brengt in naam van de islam, kan zich beroemen op de islam. De nederlaag is verzekerd. En dus het martelaarschap. En dus de overwinning. Eigenlijk kan er niets fout gaan. Zolang je je houdt aan deze uitleg van de islam. Armoede is rijkdom, achterlijkheid is wetenschap, de nederlaag is de overwinnng, discriminatie is rechtvaardigheid, wreedheid is erbarmen, waanzin is verstand. De buitenwereld kijkt ernaar met ongeloof en verbijstering. De politieke islam verwacht niet anders, want ongeloof is het kenmerk van de buitenwereld.” (Tragopan, pp. 114-15, mijn vet)

Maar Halsema meent dus dat er helemaal geen sprake is van een geografische botsing der beschavingen. Ze heeft het over “de gezellige rommeligheid van de multiculturele samenleving”, waar die botsing zich voordoet binnen naties, steden, straten en gezinnen. Ze heeft erg veel hoopvols gezien tijdens het maken van haar documentaire over de islam in het Midden-Oosten. In Saoedi-Arbië en Egypte zou het nog wel een hart-stikke liberaal kunnen worden! Ze zag “veel vrijheidslievende vrouwen, die toch graag gelovig willen blijven en een hoofddoekje willen blijven dragen en die bijv het shariarecht willen veranderen”.

Die empathische, ietwat jankerige innigheid waarmee ze dat laatste zegt!

Tsja.
Wat moet je ’t Femke antwoorden?
Dat je al die islamitische vrouwen die én een hoofddoekje willen blijven dragen én gelovig willen blijven én de sharia wilen hervormen veel succes wenst bij een 1400 jaar oud granieten systeem?

Is er een veelkleurige wereld van 50 geglobaliseerde tinten grijs ontstaan?

Ergens in de discussie zijn Baudet en Halsema het erover eens geworden dat de hele wereld uit 50 tinten grijs bestaat. Geheel ten onrechte natuurlijk, al moet gezegd worden dat Baudet toch wel volhield dat culturen en naties onderscheidbaar blijven. Want kijk: in grensgebieden van Duitsland en Nederland heb je overlap, maar dat betekent niet dat je niet meer van Duitsland en Nederland kunt spreken. En ik zou daaraan willen toevoegen dat als koningin Maxima nog eens op zoek gaat naar dé Nederlander zij haarzelf eens zou moeten vergelijken met een Saoedische prinses. Dan zou ze erachter komen dat zélfs zijzelf voor de typische Nederlander door zou kunnen gaan, inclusief links-regressieve neiging tot post-modern multikulgelul. Kijk en vergelijk!

Over “overlap” gesproken: Huntington heeft het in zijn “Clash” veel over fault-line-conflicts en dan bedoelt hij aan elkaar grenzende gebieden waar moslims en niet-moslims met minderheden op elkaars grondgebieden wonen. En dan zegt hij op pagina 255 van zijn “Clash” over die overlappings-conflicten:

“The overwhelming majority of fault line conflicts (…) have taken place along the boundary looping across Eurasia and Africa that separates Muslims from non-Muslims.”

Moet ik er nog op wijzen dat we, met islamitische getto-vorming in Europa, bezig zijn deze overlappings-conflicten massaal te importeren?

Enfin.
Vijftig tinten grijs.
Halsema: “Maar je kunt toch niet 50 tinten grijs hebben én een polair conflict?”
Ja, dat kan dus wel, want de veelgrijstintige wereld loopt echt niet langzaam en ongemerkt over van de Nederlandse naar de Saoedisch grens.
En ook de segregatie van de moslims in het hele Westen is reëel, niet alleen qua getto’s, maar ook integreren ze precies genoeg om te kunnen funtioneren in — parasiteren op! —  de Westerse economie zonder werkelijk deel uit te maken van de Nederlandse samenleving áls Nederlandse samenleving.
Wat zei Paul Scheffer ook alweer over die vruchten en die boomgaard?

Op een gegeven moment wordt ’t nogal ongemakkelijk-humoristisch door al die grijsheid en de liefde van Halsema voor de immers zo kleurrijke Oriënt.

Halsema: “Vijftig  tinten grijs vind ik in dit verband wat ongemakkelijk als je begijpt wat ik bedoel.”
Baudet: “Ik begrijp wat je bedoelt, want je zit ervan te schuiven op je stoel.”
Halsmema: “Hier val ik even stil van.”
Waarna opnieuw die vreugdeloze lach weerklinkt.
Baudet: “Misschien zijn  er wel vrouwen die 50 tinten grijs gelezen hebben in Saoedie-Arabië, dat zou kunnen.”

Achteraf moet je toch concluderen dat Baudet inderdaad niets anders heeft kunnen bedoelen dan dat Halsema een natte vagina had gekregen van haar eigen innige verdediging van “hoofddoekjes” en haar visioen van Oriëntaalse veelkleurigheid.

Vond ik toch wel méér dan Kellendonkiaans gedurfd van Thierry.

De postmoderne visie van alles-is-mooi-en-gelijk-behalve-blanke-Westerse-mannen kwam fraai tot uiting in een door Halsema gekozen tekst-fragment. Oh ja! Dat had ik nog niet verteld! Toneelgroep Amsterdam droeg zéér uitgebreide en zéér belangwekkende teksten voor uit de wereldliteratuur. En aan de hand daarvan werd dan telkens gediscussieerd. Het lijkt me bij een volgende editie beter — vooral als je een langdurige discussie op het oog hebt — om gewoon een korte stelling tot uitgangspunt te nemen, zeker als men vanwege het controleren van de tassen op explosieven “ietsje later” moet beginnen, zoals Albrecht zei.

Een zo’n voordracht moest een gesprek voorstellen over het verbranden van de boeken van Salman Rushdie gevoerd door een islamitisch echtpaar in . . . . . . Bangla Desh! En wát ’n waardig en hoogstand gesprek het was! Ik heb ’t niet helemaal kunnen uitzien omdat ik een beetje moest kotsen. We dienden te geloven dat dit gesprek, waarin de vrouw het op progressief-deftige wijze oneens was met haar echtgenoot, typisch was voor, eh . . . . . hoe het toegaat in Bangla Desh. De toon van het gesprek kwam rechtstreeks uit een roman over hoofse cultuur in het West-Europa van de 13e eeuw. Het fragment zal ongetwijfeld door het Femke zijn uitgekozen en het moest illustreren hoezeer de tegenstelligen door steden, straten en gezinnen loopt, óók in Bangla Desh! En hier was de vrouw tolerant en de man — uiteraard! — orthodox en intolerant. En de ene zoon koos voor het verbranden van Rushdies boeken en de andere niet. Ja, in Bangla Desh gaat het er multicultureel en hoofs aan toe! Dan moet het sinds 2002, het jaar waaruit onderstaand citaat stamt, wel erg veranderd zijn:

“In the current Village Voice, Thulani Davis has a piece about the Bangladeshi writer Taslima Nasrin, who has been under a fatwa since 1994. Her crime? Protesting the persecution and torture of women in Bangladesh – – for example, a teenage Muslim girl killed after being lashed 101 times for having sex with a Hindu boy, a divorced woman stoned and her parents flayed after she remarried, a woman burned at the stake for adultery, the burning of schools that teach girls, medical care denied to pregnant women.”

Baudet laat zich natuurlijk niet helemaal onbetuigd. Halsema cum suis doen net, zegt hij, of de aan-de-kaak-stellers van de intolerantie de “fascisten” zijn, terwijl er juist  intolerantie in moskeeën en op zwarte scholen is. Hij zegt dat als geloof “gewelddadige en onderdrukkende elementen” in zich heeft zulks een probleem vormt. Dat er tot hoofddoeken wordt gedwongen. Er is uithuwelijking. Gevangenschap in huis.

Maar.

Maar Baudets antwoord op een vraag van Youri Albrecht — “Kan iemand die de Koran als heilig boek ervaart bij Nederland horen?” — blijf ik toch onbegrijpelijk vinden. Dat antwoord luidt: als je onze 5 punten*** kunt onderschrijven, is de islam óók van harte welkom! Ik vind dat niet alleen idioot omdat de islam een vorm van nazisme is, maar ook omdat ‘t een ideologie die voorschrijft de “ongelovigen” te beliegen teneinde stiekem steeds meer macht te veroveren.

Halsema op de islam-kritiek van Baudet: “Maar dat is geen enkele reden om vrouwen die hoofdoekjes dragen nog eens te vernederen. Wij hebben een politicus die zegt dat vrouwen met een hoofddoekje ‘het straatbeeld vervuilen’ en een ‘kopvoddentax’ opgelegd zouden moeten krijgen.”

Ik ben het ermee eens dat het niet handig geformuleerd is, maar het vraagt wel aandacht voor het feit dat mensen in alle sociaal zwakkere postcodes van Nederland elke dag voortdurend in hun publieke ruimte geconfronteerd worden met een symbool van een “godsdienst” die ze terecht afwijzen. Elke dag voortdurend! Dat is nog eens wat anders dan een paar weken in december een kleine kans hebben een Zwarte Piet tegen het lijf te lopen.

Halsema komt er telkens op terug, niet alleen steeds vasthoudend aan die valse gelijkstelling tusssen als a) zwarte of homo geboren zijn en b) het aanhangen van die islamitische ideologie, maar daarnaast óók bewerend dat de haat tegen zwarten in het westen net zo erg is als die tegen Joden. Nogmaals: dat is absurd! Er is tegenover zwarten alleen maar een enorm schuldgevoel over de slavernij en een hang naar “ontwikkelingssamenwerking” en naar positieve discriminatie. Zwarten mogen nóg zoveel lopen te moorden in heel Afrika, ze mogen nóg zó incompetent en corrupt zijn in heel Afrika, ze mogen gemiddeld in het Westen nóg zo weinig bijdragen aan de samenleving maar wel uitblinken in criminaliteit: wij, de blanke kolonialisten zijn de schuldigen. En we laten ons door types als Sylvana Simons, Gloria Wekker en verder geassorteerde Zwarte-Piet-activisten de les lezen. Als er haat is tegen zwarten, dan toch alleen maar tegen een bepaald type zwarten, namelijk die mekkerende beroepsnegers. Die haat tegen zwarten in het algemeen bestaat helemaal niet!

En dat nagenoeg non-existente “racisme” jegens zwarten dan gelijk stellen met het groeiende, al 14 eeuwen oude antisemitisme, dat, versterkt via het nazisme, onder miljarden moslims in de hele wereld nog steeds leeft als vanouds? En Halsema is er héél expliciet over. Ze mist, zo zegt ze, de scherpte bij antisemitisme bij Baudet ten enen male als het over racisme tegen zwarten gaat en als het gaat over het “onderdrukken” van moslims of het “vervolgen” van moslims. “ Ik zou willen dat je even consequent bent.”

VETTE BLAUWE HOOFDLETTERS EN RECHT-VOOR-ZIJN-RAAP MAAR WEER EENS?

ALS JE DAT ZEGT, DAN BEN JE NIET GOED BIJ JE PAAS-EI.

Over hetzelfde debat heb ik overigens al twee eerdere stukkies geschreven:

1) “Naar aanleiding van Baudet versus Halsema over Nationalisme en Identiteitspolitiek spreken we over . . . . . muziek. Maar óók over een neger en een Marokkaan op een fiets. Nee, niet over je zuster op een houtvlot!”

2) “Volgens Halsema ging het om worst op brood en ging haar zoontje naar een ándere “gekleurde” school: allebei leugens

_______________

*** Ik zou er trouwens 6 punten van maken:

1) Wanneer religieuze leefregels conflicteren met de Nederlandse wet, gaat de Nederlandse wet altijd voor.

2) Iedereen heeft het recht te geloven wat hij of zij wil; dus ook het recht om van zijn of haar geloof af te vallen.

3) Iedereen heeft het recht godsdienstige ideeën te bekritiseren, te ridiculiseren, te analyseren en in twijfel te trekken.

4) Geen buitenlandse financiering meer van religieuze instellingen of scholen.

5) Alle mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig, ongeacht geslacht, ras of seksuele gerichtheid.

6) De partnerkeuze is vrij; uithuwelijking en kindhuwelijken zijn onaanvaardbaar.

Advertenties

Volgens Halsema ging het om worst op brood en ging haar zoontje naar een ándere “gekleurde” school: allebei leugens

Ze lacht volgens mij nóóit echt en achter al die opgelegde vriendelijkheid zit een wereld aan frustratie en valsheid. Kijk gadverdamme eens op seconde 10 van dit korte fragmentje uit het debat met Thierry Baudet. Vliegensvlugge en náár getoonzette interruptie. “Ben ik nou zó met je eens!”. En kijk ook op seconde 16 hoe ze reageert op de opmerking van Albrecht: “Wordt een huwelijk dit!” Die vreugdeloze minachting en dat sarcasme in die lach. Ze zit overigens sowieso veel te mimieken, de gelaarsde dame.

Hier bij GeenStijl is het hele debat van maandag 29 januari in de Balie in Amsterdam terug te kijken. DDS heeft een aardige analyse van een stuk ervan. Het gaat om de kwestie of Halsema al dan niet haar kinderen vanwege de islam van een zwarte school heeft gehaald om ze naar een witte school te doen. Als sinds 2014 staat er op GeenStijl een filmpje waarin ze vertelt dat het ging om worst op brood.

Ik citeer DDS:

“Dat mijn zoon op een gegeven moment heel erg van streek thuiskwam. Een vriendje, een islamitisch vriendje, die had gezegd — niet één keer maar vaker — omdat hij worst op brood at, varkensvlees, dat hij zou branden. Dat hij naar de hel zou gaan.”

Halsema heeft toen met de moeder van dat vriendje gesproken en haar verteld dat ze het prima vindt dat mensen geloven, maar niet dat háár kinderen op hun beurt vervolgens geconfronteerd worden “met een straffende God.” Hoe daarop gereageerd werd door die andere moeder? “Onbegrijpend.”

En nu komt het: Halsema vertelde vervolgens dat ze haar zoon van die school heeft gehaald en hem naar een andere school heeft gestuurd:

“Ik heb ze weggehaald. Ik wilde mijn kinderen een vrije, stadse opvoeding geven.”

Einde citaat DDS.

Ik geloof direct dat de islam aanleiding is geweest voor het Femke om ‘r kinderen te verhuizen. Maar ik geloof geen seconde dat het ging om worst op brood en de angst van haar zoontje. Femke lijkt me namelijk het no-nonsense-type dat zo’n incident te baat neemt om haar zoontje weerbaar te maken en uit te leggen hoe het echt zit met Allah en de wereld. Het ging natuurlijk om de algehele achterlijkheid en nare sfeer van zo’n school.

Zelf heb ik rond het jaar 2000 ook eens een langdurig gesprek gehad met een directeur van een zwarte basisschool. Was vlak om de hoek en dat zou wel handig geweest zijn voor mij en mijn dochtertje en d’r moeder. Tenslotte was het de directeur die een einde maakte aan mijn twijfels:

“Luister. Dit wil jij niet voor jouw kind. Jij moet proberen of ze op school XYZ kan komen. Daar is het niveau veel beter. Jij wilt niet dat jouw dochter dadelijk thuis komt en ze spreekt een of ander smurfentaaltje.”

Het is me inderdaad gelukt om haar op school XYZ te krijgen, want in Amsterdam heb je het postcodebeleid en ook Femke heeft ongetwijfeld, net als ik toentertijd, van “connecties” gebruik moeten maken om haar zoontje overgeplaatst te krijgen naar precies diezelfde school XYZ.

Dus ik weet als geen ander dat ze het bij DDS mis hebben als ze zeggen “misschien dat die andere school ook officieel ‘gekleurd’ was”, want dát was school XYZ echt niet. Het was een witte Montessorischool waar alle BN-ers van de Watergraafsmeer — dat is het Amsterdam-Zuid van Amsterdam-Oost — hun kinderen naar school deden.

Dus het Femke loopt te liegen dat ze barst als ze dus wéér beweert in die discussie met Baudet dat haar kinderen altijd naar “gekleurde” scholen zijn gegaan. Want daar manipuleert ze óók nog mee, met dat zinloze onderscheid tussen “zwart” en “gekleurd”.

Maar wat ik nou het allernáárste vind: hoe ze die leugen ook nog in van die náre agressie verpakt als ze zogenaamd haar moederinstincten laat spreken en Baudet op 45:50 echt bedreigend toespreekt:

“Dus als je nog een keer mijn kinderen erbij haalt, doe het zorgvuldig.”

Als Baudet het aan de orde stelt, is haar openingszinnetje trouwens óók niet mis van toon. Past helemaal bij de laarzen.

“Mag ik even voor de goeie orde!?”

Brrrrr.

_________________

Naar aanleiding van Baudet versus Halsema over Nationalisme en Identiteitspolitiek spreken we over . . . . . muziek. Maar óók over een neger en een Marokkaan op een fiets. Nee, niet over je zuster op een houtvlot!

“Toneelgroep Amsterdam, De Balie en Stadsschouwburg Amsterdam slaan dit seizoen de handen ineen met de nieuwe programmaserie Sign of the Times.“

Youri Albrecht, directeur van de Balie, kondigt het aan op het podium van de Stadsschouwburg. Hier kunt u gaan achteraf-kijk-luisteren. Albrecht legt uit dat het zal gaan over identiteit en strijd om identiteit, identiteit-als-verbindende-factor en identiteit-als splijtend factor en groepskeuze en groepsdwang, over afkomst en kleur en nationaliteit  en, eh . . . . kortom: Nationalisme en Identiteitspolitiek!

Ik zit de urenlange discussie nog te analyseren. Eerst aantekeningen maken en dan laten bezinken en dan er iets ultiem-verstandigs over zeggen. Nou ja, zoals ik altijd werk, dus. Maar slechts een kwart afgekeken hebbend, wil ik toch graag alvast wat preliminair voorlopigs zeggen.

Rond 1:30 probeert Baudet dat niet-etnische “nationalisme” te definiëren dat door een gedeeld waardenpatroon in een eeuwenlange evolutie is geworden tot DAT ONZEGBARE WIJ-GEVOEL. Dat lukt hem niet. Daarom, Thierry: naar je piano en zeg het met muziek!

Ik citeer de woorden van Erik Bink uit mijn essaytje “Joods-Christelijk-Verlichte traditie en islam”:

“Ja, cultuurgestalten en hun samenstellende delen, en hoe die de habitus van de dragers daarvan bepalen. Het gaat dus om het “wezen” van de westerse cultuur. Dat je dat van de postmodernen eigenlijk niet mag vragen,  terwijl ze zelf op hun chaotische manier niks anders doen dan “wezensanalyses” uitvoeren! Het ontrafelen van die bestanddelen en het aantonen van hun oorsprong, dat is de vraag. Je kunt het problematische van een totaal-analyse van de hele cultuur aanschouwelijk maken aan de hand van één cultuurelement: de muziek. Dus aan de hand van dat hartverheffende medium dat in de islam uiteraard is verboden. Je kunt stellen, bijvoorbeeld, dat de westerse kunstmuziek – afgezien van tal van formerende factoren – haar oorsprong heeft in de Gregoriaanse zang van bijna 1500 jaar geleden. En dat deze in de kerken en kathedralen in honderden jaren tot de meerstemmigheid van Middeleeuwen en Renaissance werd ontwikkeld. Die weer de basis legde voor de muziek van de Barok, met als eindpunt de muziek van Bach en vele andere componisten. Eind 19e eeuw en in de 20e eeuw werden de oude zogenaamde kerktoonladders “herontdekt” en weer op een volledig nieuwe manier toegepast, om maar wat te noemen. Wat die Gregoriaanse zang betreft: muziekhistorici vermoeden dat het Gregoriaans geworteld was in joodse synagogale zang! Dat is natuurlijk niet zo onwaarschijnlijk, omdat de eerste christenen (Joden) daar gewoon op konden voortborduren.”

JA, WAT IS DE “MUZIEK” VAN EEN CULTUUR? Dat gaat boven de ratio en de redenering uit, nietwaar? We hebben het  dan over intuïtie, want van instinct mag je sinds de nazistische Instinktrevolution niet meer reppen, tenzij je het woord héél slim gebruikt.

Goed. Even intuïtief-muziekmatig gesproken dus. Als ik bijvoorbeeld moet antwoorden op de vraag:

“Een fietser vóór u fietst opmerkelijk langzaam en doet dat met zijn hakken op de trappers. Is dat een Surinamer of een Marokkaan?”

Dan moet ik eerst een tegenvraag stellen: heeft de lichaamstaal van die fietsers iets agressiefs of iets ontspannens? En als de lichaamstaal agressief is, wordt dan het bovenlichaam ietsje zwaaiend bewogen en drukt die lichaamstaal minachting voor de fiets uit?

In het eerste geval is het een Marokkaan en in het tweede geval een zwarte. Overigens wel een Marokkaan van een bepaalde soort, hoor! Er zijn ook goeie natuurlijk. Hoeveel weten we niet, maar ze zijn er wel.

Zal ik nog een wat van mezelf citeren? Dit is uit mijn opstelletje “Jean Tillie predikt de burgeroorlog”.

“In Ruanda-Burundi en ook in Bosnië was er zelfs veel intermarriage voordat het moorden tussen Hutu’s en Tutsi’s, tussen Serviërs en moslims begon. Zover zijn we hier nog lang niet. Een citaat van de Bosnische schrijver Ivo Andric die in 1961 de nobelprijs kreeg. Het komt uit een verhaal uit 1954 met de titel: ‘Brief uit het jaar 1920’:

‘Wie in Sarajevo ’s nachts wakker ligt kan de stemmen van de nacht van Sarajevo horen. Zwaar en zeker slaat de klok van de katholieke kathedraal: twee uur na midder­nacht. Er verloopt meer dan een minuut (ik heb precies vijfenzeventig seconden geteld) en dan pas laat met een zwakker, maar doordringender geluid de stem van de Grieks-orthodoxe kerk zich horen, die nu twee uur slaat. iets later slaat met een hese en verre stem de klok in de toren van de beg-moskee; zij slaat elf uur en wijst elf spookachtige Turkse uren aan volgens een speciale tijdrekening uit verre vreemde streken. De joden hebben geen klok die slaat, en God-alleen-weet-hoe-laat-het-is-bij-hen, hoe laat naar de tijdrekening van de Sepharden en naar die van de Askenasen. Zo leeft ook ’s nachts, als allen slapen, het onderscheid door in het tellen van de verloren uren van deze late tijd, de verschillen die al deze slapende mensen scheiden, die over­dag vrolijk of bedroefd zijn, gasten ontvangen volgens vier verschillende, tegenstrijdige kalenders en volgens vier verschillende liturgieën hun wensen en gebeden tot één hemel opzenden. En dat onder­scheid, dat dikwijls zichtbaar en openlijk is, maar ook vaak onzichtbaar en heimelijk, lijkt altijd op haat, zo het er niet identiek mee is. Deze specifieke Bosnische haat zou je moeten bestuderen en bestrijden als een gevaar­lijke en diep ingewortelde ziekte. Ik geloof zelfs dat vreemde geleerden naar Bosnië moeten komen om hier de haat te bestuderen, zoals ze de lepra bestuderen, als haat een even erkend en geklassificeerd studieobject was als lepra.’ (Geciteerd naar: Jaffe Vink, “10 Stellingen” Trouw, 9 februari 2002)”

Ja, dat schreef Ivo Andric nog ver vóór Srebreniça. Enfin, ik moet weer verder en zoals de presentatrices van het NOS-journaal altijd zo innig zeggen: “Ik wens u nog een héél prettige dag!”

Hier als toegift nog een docuutje van wijlen Frank Buis. Mooie Westerse muziek eronder! Luister! Kijk! MAAR KIJK EN LUISTER GODVERDOMME DAN TOCH EEN KEER!

HIERONDER VINDT U TER VERGELIJKING DE LIEFLIJKE MOSLIM-MOORD-“MUZIEK” VAN ISIS

INSTANT UPDATE:

Wie, verdomme, hebben we eigenlijk ons land binnengelaten?

In 2015 vertelden priesters, dominees, bisschoppen, de bondskanselier, politici, leraren, asielhelpers, professoren, buren, concernbazen, hoge partijfunctionarissen, presentatoren, acteurs, rijken, burgemeesters, medeleerlingen, medestudenten, artsen, mensen van Caritas en de Diaconie, journalisten, activisten, familieleden, vrienden en collega´s ons dat de honderdduizenden illegale immigranten, die zonder enige controle de Duitse grenzen over kwamen, allemaal getroffen burgeroorlog-vluchtelingen zouden zijn, die men zou moeten helpen.

Zoiets vertellen veel van de hierboven genoemden nu nog steeds, maar steeds minder. Oud & Nieuw in Keulen 2015/2016 en twaalf deelstaten later was het keerpunt. Sindsdien waren er meer keerpunten, zoals de moordzaken in Freiburg, Kandel en Prien.

We weten nu dat in ieder geval een niet gering deel van de geïmmigreerde mannen uit de Arabische wereld en Afghanistan (en Afrika?) door de meest strenge religieuze indoctrinatie, regionale stamculturen en niet in de laatste plaats door oorlogen dusdanig verruwd en afgestompt is, dat moorden en extreem agressief gedrag tegenover ongelovige Europeanen, vooral vrouwen, maar ook tegen geloofsgenoten, voorgeprogrammeerd zijn.

LEES VERDER >>>

____________________

@thierrybaudet Aanbevolen islam-standpunt voor forumvoordemocratie.nl

@thierrybaudet Aanbevolen islam-standpunt voor forumvoordemocratie.nl

1) Wij zijn gedwongen de islam te tolereren 2) De islam is een verderfelijke en onhervormbare ideologie 3) Er bestaan niet twéé godsdiensten waarvan de ene “islam” heet en de andere “islamisme” 4) “Islamisten” en “fundamentalisten” en “salafisten” en etcetera zijn gewoon moslims die de islam serieus nemen 4) Gematigde moslims zijn zulks ondánks de islam 5) Islamitische hoofddoeken worden getolereerd in de openbare ruimte, maar we zijn er ons van bewust dat de dagelijkse en frequente confrontatie met die hoofddoek voor andere burgers pijnlijk kan zijn 6) De hoofddoek zal zoveel mogelijk uit publieke functies geweerd worden.

_____________

Leo Lucassen debiteert weer eens zijn levensgevaarlijke waanideeën over islam en immigratie

De ronduit gevaarlijke idioot Leo Lucassen bij Buitenhof op 1 november 2015. Naast hem is Wim van Rooy nog net zichtbaar. Hier heb ik iets gezegd over dat debat.

Vlaming Bart de Wever zei onlangs tegen Vlaams regressief-links dat de keuze is tussen open grenzen óf de verzorgings-staat. Allebei kan niet. En dús? En dús zoeken de Vlaamse mainstream-media naar iemand die kan “bewijzen” dat De Wever het glad verkeerd heeft inzake die keuze. En dús stuurde “De Standaard” — katholiek geweest en nu voornamelijk islamofiel — interviewer Ruud Goossens naar Leiden om aan de lippen van de Nederlandse niks-aan-de-hand-specialist Leo Lucassen te gaan hangen.

“ ‘Onzin’, noemt Leo Lucassen die keuze woensdagavond meteen als ik hem aan de telefoon vraag om een interview. Hij is een van de belangrijkste Nederlandse migratie-experten. Lucassen is onderzoeksdirecteur aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Leiden. Hij heeft net een lang essay over het migratiebeleid afgerond, vertelt hij, in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dat verschijnt in april, samen met een tekst van Paul Scheffer, die andere Nederlandse migratiespecialist. Niet dat de twee heren op dezelfde lijn zitten. Maar daarover later meer.”

Hopelijk krijgen we dan in april eens een keer een échte discussie. Ik heb wel een idee: we besteden een uur Buitenhof en we nodigen, behalve Paul Scheffer, in elk geval uit Ruud Koopmans, Jan van de Beek en Syp Wynia.

Wat zegt Lucassen?

We moeten empathisch zijn; we kunnen mensen niet ergens in een modderig niemandsland laten stikken; we kunnen het perfect aan; die mensen wilden eigenlijk in het noorden van Afrika zelf aan de slag, maar zijn per ongeluk in Europa terecht gekomen; er komen helemaal niet miljoenen Afrikanen naar Europa; de migratiegolven van de laatste decennia zijn helemaal niet ontwrichtend geweest, financieel noch cultureel; wij Europeanen zijn er schuldig aan dat mensen verdrinken in de Middellandse Zee en sterven in de woestijnen van Afrika.

Ik zie even af van de evidente onzin en beperk me tot de opmerking dat je volgens mij empathisch bent als je ophoudt met al die jonge mannelijke gelukszoekers de indruk te geven dat het je best kan lukken om Europa in te komen. Als dat ophoudt krijg je veel meer financiële ruimte en veel meer goede wil onder de bevolking voor échte vluchtelingen die bij voorkeur in de eigen regio geholpen moeten worden.

En aan het slot van het interview komt dan weer de ronduit gevaarlijke idioot Lucassen tevoorschijn:

“Ik denk dat de aanslagen op 9/11 een belangrijk kantelpunt waren. Ik maak me ook zorgen over het moslimterrorisme. En ik ben heel blij dat de veiligheidsdiensten heel alert zijn. Maar ik blijf ook zeggen dat er zich maar een probleem stelt met een klein deel van de moslimgemeenschap. De meeste moslims maken zich nog meer zorgen over die aanslagen dan wij. Zij weten dat de gevolgen voor hen altijd het grootst zijn, ook al hebben ze er niets mee te maken. ( . . .) Er wordt gezegd dat de moslims de boel willen overnemen. Dat ze een geheime oorlog voeren. En dat ze zich nooit willen integreren. Een hele groep mensen wordt weggezet als gevaarlijk, terwijl ze maar één ding gemeen hebben: dat ze uit een islamitisch land komen. Ik zie daar een stigmatiseringsmechanisme dat vergelijkbaar is met het vooroorlogse antisemitisme. Toen werden ook alle Joden op één lijn gezet. En ik vind het mijn plicht als historicus om daarvoor te waarschuwen.”

Lucassen gaat zoals altijd voorbij aan volstrekt essentiële feiten. Namelijk . . . . . . . . . . . . . . .
Dat de islam zelf een onhervormbare en totalitaire ideologie is, die als twee druppels water op het nazisme lijkt.
Dat er gematigde moslims zijn, maar dat die er zijn ondanks en in weerwil van de islam.
Dat 1400 jaar geschiedenis van de islam bewijst dat “de islamisten” — dat zijn dus gewoon degenen die de islam serieus wensen te nemen — altijd weer aan de macht komen.
Dat die “islamisten” altijd weer de agenda bepalen en dat ze zulks in het Westen ook reeds doen en in steeds sterkere mate zúllen doen.
Dat de moslims niet de nieuwe Joden zijn, maar de oudste antisemieten en Jodenjágers ter wereld.
Dat de met het nazisme versterkte Jodenhaat alléén in het Midden-Oosten na 1945 volstrekt cultuurbepalend is gebleven.
Dat helemaal niemand in het Westen van plan is om moslims massaal op de rand van zelf gegraven greppels nekschoten te gaan geven of op industriële schaal te gaan vergassen.

Zeg, Lucassen: weet je wie wél plannen maakte, om de Joden op industriële schaal te vergassen, behalve Hitler? Dat was de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Husseini, die de mobiele vergassings-installaties in 1942 al klaar had staan in de haven van Athene om ze naar Palestina te verschepen teneinde daar de Joden te vergassen zo gauw als Rommel via Egypte naar Palestina zou zijn doorgestoten.

UPDATE 30 JANUARI 2018:

Toen ik het bovenstaande schreef, kende ik nog niet de vernietigende, zeer uitgebreide en uitstekend onderbouwde kritiek van Frans Groenendijk op een boekje — “Voorbij Fort Europa” —  van Leo Lucassen (met een co-auteur) dat uitkwam in oktober 2016.  Die Lucassen is dus nog veel gekker dan ik dacht. Groenendijk: “Het boek Voorbij Fort Europa, van Leo Lucassen en Henk van Houtum, pretendeert niet eens een wetenschappelijk verhaal te houden over de voordelen die massa-immigratie uit andere culturen hebben zou. Het is meer een politiek pamflet.”
_________________

Ten derde male: de redeloosheid van de gemiddelde moslim

Ik heb ‘t ‘r vaker over gehad: 1) “De redeloosheid van de gemiddelde moslim”, 2) “Nog maar eens: de redeloosheid van de gemiddelde moslim”, 3) “Selahattin Koçak: strotsnijden en kerstbomen. Oftewel: is die dierlijke redeloosheid van moslims besmettelijk?

Maar ik blijf ’t proberen. Deze moslim tref ik regelmatig in de sportschool. Dezelfde ervaring als altijd: je komt er met de Rede niet doorheen. In elk geval niet met wat ik onder Redelijke Rationaliteit dan wel Rationele Redelijkeid heb leren verstaan. ’T Is een oersterke, geblokte vroege veertiger. Goedlachs en in zijn gebaren en mimiek van een ruimdenkendheid, eh . . . . . . waar de honden geen brood van lusten. Maar er zit iets onder wat volstrekt onbeweeglijk is en toch ongrijpbaar. In zijn antwoorden en stellingnames doet hij denken aan de links-regressieve medemens: zo idioot dat je met je bek vol tanden staat en je met geen mogelijkheid zou kunnen bedenken wat je, met behoud van vriendelijkheid, nog zou kunnen zeggen. Ik slaag er ook niet in om te onthouden wat-ie nou eigenlijk beweert: ’t is net een paling in een emmer snot. Nee, een brok graniet in een emmer snot.

Volgt u mij nog?

De laatste keer meende ik ietsje grip op ‘m te hebben en bleek hij bereid een klein verhaaltje van mij te lezen over een paar soera’s van de Koran. Het was dit verhaaltje:

Soera 5:32 zegt dat

“wie ook een mens doodt, ( . . .) het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood”.

Meestal wordt deze soera inderdaad op deze bedriegelijke manier weergegeven.
Want op de weglatingspuntjes staat:

 “behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land”

Wraak wegens moord mag dus wel, maar veel belangijker is dat het ook mag vanwege “het scheppen van wanorde in het land”.
En wat is dat dan, dat scheppen van wanorde?
Heel eenvoudig: je verzetten tegen de islam en de sharia.

Nóg belangrijker is dat dit geclausuleerde verbod op doden . . . . . . niet aan de moslims is gericht maar . . . . . . aan de Joden! Want wat altijd wordt weggelaten is het alleerste begin van de soera:
“Deswegen schreven Wij de kinderen Israëls voor, dat wie ook een mens doodt ( . . .)” enzovoort.

Wat ook altijd verzwegen wordt door taqiyya-moslims is de direct daaropvolgend soera, namelijk 5:33 die uitlegt hoe dat vermoorden als wraak voor het dwarsbomen van de islam eruit moet zien:

“De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.”

Ik had het netjes uitgetikt, zoals het hierboven staat dus, en ’t voor ‘m meegebracht. Hij foto-copieerde ’t ter plekke met zijn I-Phone, want moslims zijn wat dat betreft heel modern zoals u weet. Dat was een weekje geleden. Vanmorgen trof ik ‘m weer. En ik vroeg dus naar zijn bevindingen. Breed lachend zei hij:

“Dat is bedrog van de Sji’iten! Die vervalsen altijd alles!”
“Maar dat is de Koran zelf!”
“Nee-nee-nee! Dat moet een sji’itische vervalsing zijn.”

En toen heb ik vriendelijk terug geglimlacht  — “Juist!” — en ben weggewandeld.
In het uur dat we nog samen in dezelfde ruimte verbleven, heeft-ie me niet meer aangesproken.

_________________

Briefje aan Gloria Wekker: ergens in April zal er, vanwege zwarte lamlendigheid, corruptie en incompetentie, geen water meer uit de kraan komen in Kaapstad

De Daily Maverick kopt: “Cape Town, a city drowning in incompetence”. Hoe kan dat nou? Er zijn toch zwarten aan het bewind? Die witte fouteriken zijn toch verdreven?

De oude vriendin die al jaren in Zuid-Afrika woont, vertelt.

“Het zit er al jaren aan te komen. Al jaren wordt er gewaarschuwd. Het probleem is al minsten een jaar totaal acuut aan het worden. En nu worden ‘de autoriteiten’ pas wakker. Het bestuur op alle nivo’s in Zuid-Afrika is corrupt, lamlendig en onbekwaam. Terwijl de blanke boeren massaal vermoord worden op hun boerderijen, aangevuurd door Julius Malema, wordt de stelregel gehanteerd: hoe zwarter je bent, hoe meer rechten je hebt.

Ja, dat is diep racistisch. Wijken met kleurlingen krijgen minder subsidie dan wijken met echte zwarten. Wijken met kleurlingen krijgen ook minder wáter dan wijken met echte zwarten. En ze krijgen het voor niks, terwijl iedereen die niet diep-zwart is moet betalen. Ja, ik zie dat je het niet gelooft, maar het is echt waar. En in die zwarte wijken worden ook toevoerslangen kapot gesneden. Geen idee waarom. Niet eens voor verkoeling, zoals in New-York in zwarte wijken wel brandkranen werden opengedraaid in hete zomers. Misschien is het gewoon vernielzucht. Weet je nog die keer, ergens in de jaren 1970, die stroomstoring in New-York? Dat er enorme verniel- en plunderpartijen waren in de stad. Dat waren allemaal zwarten die dat deden.

En nou had je dat zwarte jongetje met die sweater van Hennes & Mauritz met dat opschrift I’m the coolest monkey in the jungle. En dan ben je dus beledigd. Terwijl dat ventje model is geweest in sweaters en T-shirts met allerlei opschriften. Maar dan zijn ze dus kwaad, die zwarten, en wat gaan ze dan doen? Winkels van H&M vernielen en plunderen! H&M gaat weg uit Zuid-Afrika. Terecht. Mijn man en ik gaan ook weg. Het gaat niet meer. Het is Zimbabwe all over again. Dat hele Afrika beneden de Soedan wordt nooit wat. Nou ik erover nadenk: benoorden de Soedan trouwens ook niet.”

Tsja, wat kon ik daarop zeggen? Eh . . . . . wat ik nergens als nood-oplossing lees: tankers met water, want Kaapstad is een havenstad. Is dat wat?

De oude vriendin:

“Ah, ja! Nee, er zijn inderdaad plannen voor aanvoer van water per schip. In hoeverre dat uitgevoerd gaat worden weet ik niet. Maar kijk, we hebben dat uitgerekend. Als je het aantal inwoners van Kaapstad, 4 miljoen dus, deelt door het aantal door het stadsbestuur opgerichte tappunten dan krijg je dat er voor iedereen die daar met zijn jerrycan verschijnt er 17 seconden zijn om het ding te vullen.

Tijdens de Apartheid was het water-management in Zuid-Afrika het hoogst ontwikkeld ter wereld. Nederland was de top betreffende het tevéél aan water, Zuid-Afrika wat betreft het te wéínig. Allemaal tot de grond afgebroken door de obsessie met ‘black empowerment’. Zelfde verhaal kan je vertellen over electriciteitsbedrijf Eskom. Ook naar de knoppen. Alle blanken met kennis eruit, zwarten die als enige competentie hun huidskleur hebben, erin.”

Terwijl ze alweer op haar fiets stapt — we spreken elkaar op straat — zegt ze nadenkend:

“In de townships is het gemiddelde watergebruik per persoon per dag overigens heel laag: 9 liter per persoon. Ze hebben immers geen douche. Dus dat is erg weinig. Maar ja, hoe betrouwbaar zijn de statistieken van het ANC? Hoe dan ook: het is heel naar om dat kostbare water zo door de straten te zien lopen, omdat het niemand iets kan schelen.”

Lees ook mijn racistische stuk: “De neger als mens: Suriname en Nederland

_________________

Islam-criticus uitgesloten van vrijwilligerswerk!

Nee, al-Qaradawi zit nog niet in een rolstoel. Maar als-ie daar nog eens in terecht komt, wil hij voor zijn dood graag nog Joden neer-mitrailleren vanuit die rolstoel. Hier is het YouTube-filmpje.

Het cordon sanitaire, in België formeel en in Nederland informeel, heeft niets aan kracht ingeboet. Daarvan zal ik u nu een sterk voorbeeld geven.

Maar ter inleiding neem ik u eerst even mee naar mijn goedmenselijke kant. Verleden week vrijdag rond negenen deed ik mijn gordijnen open en zag vanaf mijn één-hoog hoe een oude man zich voortworstelde in een rolstoel die veel te klein leek voor zijn lange lijf. Met één hand gaf hij af en toe een ruk aan één van de wielen en de rest van de voortbeweging verzorgde hij via stepbewegingen met één van zijn voeten. Het ging langzaam en het was een crime om aan te zien. Waarschijnlijk kwam hij, zo bedacht ik, uit het verpleeghuis even verderop.

Enfin, om ’n veel langer verhaal kort te maken: ik ben naar buiten gegaan, heb de man achterhaald, boodschappen met ‘m gedaan, geconstateerd dat-ie een halfzijdige verlamming had en ‘m weer het verpleeghuis binnen gereden. Alwaar ik mij aan de staf bereid verklaarde de man vaker te willen voortrollen als dat nodig mocht zijn. Maar dat ging zomaar niet en er moest een soort sollicitatiegesprek komen waarin ik mij officieel moest aanmelden als vrijwilliger.

De mevrouw bij wie ik diende te solliciteren, had een week later al tijd. Dat was deze vrijdagmorgen 19 januari 2018 dus. In het gesprek bleek mij dat één en ander inderdaad niet zómaar ging. Er kwam een verklaring van Goed Gedrag aan te pas en een ongevallen-verzekering. Ik wilde eigenlijk alleen maar die man af en toe heen en weer naar een bestemming rollen als dat zo uitkwam, maar allez, vooruit dan maar.

Terwijl ik een formulier zit in te vullen, vertel ik haar dat ik dat ik weliswaar 72 ben en ge-AOWeed, maar toch genoeg te doen heb. Dus dat voor mij dat vrijwilligerswerk geen tijdspassering is. Wat ik dan doe. Nou, een weblog schrijven. Waarover? Wel, voornamelijk anti-islam en pro-Israël.

Dat blijkt een probleem. De mevrouw eist een houding van tolerantie en pro-diversiteit. Hoofddoekjes horen er ook bij, zegt ze, en onder haar beheer vallen ook “vluchtelingen”.

We hebben een korte discussie waarin ik haar uitleg dat ik altijd heel vriendelijk ben tegen de hoofddoeken aan de kassa bij Albert Heijn en Dirk van de Broek, maar dat ik de islam niettemin voor een nazi-ideologie houd en dat al die uiterst vriendelijke en lieve moslims die zij kent lief en vriendelijk zijn ondanks en in weerwil van de islam. Mevrouw is een domineesdochter, vertelt ze. Ze kent de islam heel goed en ze brengt mij op de hoogte van het feit dat die aanslagplegers helemaal niks met de echte islam te maken hebben. Ja, zo hoor je nog eens wat.

Dit gaat dus niet lukken en ik klap het inschrijfformulier dat ik zat in te vullen weer voor haar neus op tafel.

Bij de deur zegt ze intens meelevend: “Ik wens u het beste”. Ze vindt mij duidelijk een heel ongelukkige en boze witte man. En het zou me niet verwonderen als ze deze avond een gebedje gaat doen voor mijn zieleheil. Misschien gaat ze wel bidden dat ik het nét zo fijn mag krijgen in mijn hoofd als zij in het hare.

Ach, waar zouden we zijn zonder het links-regressieve narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat dat in Europa het cordon sanitaire blijkbaar óók in het vrijwilligerswerk in stand houdt tegen slechteriken en kwaaddenkers zoals ik.

Mag ik tot slot herinneren aan een column in Trouw van Elma Drayer die het splijtende vermogen van de islam ook al zéér vroeg in haar vriendenkring ervoer? Dit is een passage uit De onverbiddelijke tweedelingvan 2006 (!):

“Een andere ontdekking was de waterscheiding die zich openbaarde onder vrienden, kennissen, collega’s. Sluimerende tegenstellingen, onzichtbaar in een tijdsgewricht dat niet om standpunten vroeg, ontwaakten met volle kracht. Etentjes konden ineens gierend uit de hand lopen. Een alledaagse lunch kon ontaarden in een ideologische veldslag. Net als, stel ik me zo voor, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog.

Langzaam tekent zich een onverbiddelijke tweedeling af, die dwars door het vertrouwde links-rechts-schema heen loopt. In het ene kamp zijn zij beland die maar begrip blijven vragen voor moslimse terreurdaden, die reuze meelevend reppen van voedingsbodem, armoede en uitbuiting. In het andere kamp zitten zij die islamisme beschouwen als een hedendaagse vorm van fascisme die géén compassie verdient. Zelfs niet een heel klein beetje.

Wij zijn onze onschuld verloren. En die krijgen we voorlopig niet meer terug.”

____________

De mierzoete en stiekeme Israëlhaat van Marleen Stelling en Marleen Anthonissen-van der Louw

Ze hebben het geld, ze hebben de middelen en ze hebben de macht, onze mainstream-media. Nog wel. En ze hebben die pensée unique waarin de moslims de nieuwe Joden zijn, de “Palestijnen” het slachtoffer en Israël de boosdoener is. Dat zal zo blijven. Is een gelóófskwestie. En dan doen feiten er niet toe. Natuurlijk zijn in werkelijkheid de moslims de oudste en fanatiekste Jodenjágers, houden de Palmaffia’s de terreur in Palestina al 100 jaar levend en is Israël de enige kracht ten goede in het hele Midden-Oosten. Maar daarvan kan je net zoveel bewijzen aandragen als je wil, een flink deel van gristelijk Nederland blijft antisemiet. Ze proberen ’t niet al te zeer uit te laten schijnen en ze noemen ’t “kritiek op Israël”, maar het IS Jodenhaat. Want anders valt die grotesk-disproportionele aandacht voor de vermeende fouten van Israël niet te  verklaren. Vooral ook omdat die aandacht gepaard gaat met een even grotesk wegkijken van de totalitaire terreur van de islam en de Palmaffia’s.

Marleen Stelling in haar vintage-coupé

Zo’n Marleen Stelling bijvoorbeeld. Als ik mijn tv aanzet, struikel ik iedere keer over dat wicht terwijl ze zich poeslief in zit te leven in de Ander. Op zondagmorgen doet ze dat ’n een trein-coupé onderweg tussen Antwerpen en ergens-in-Nederland. Één zo’n aflevering heb ik al eens gefileerd, dat ging toen ook al over lieve Arabieren en veel minder lieve Joden.

Deze aflevering was het wéér raak.

Marleen Anthonissen-van der Louw is als pastoraal werkster namens de PKN, de Protestantse Kerken in Nederland, uitgezonden om in Jeruzalem bruggen tussen de mensen te bouwen. Die PKN is een intens foute organisatie die “de onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk” in het vaandel draagt en intussen niks anders doet dan de Israël-haat en dus de Jodenhaat aanwakkeren. De PKN zit centraal in een enorm netwerk van foute gristelijke organisaties.

Marleen had haar man in haar woonplaats Jeruzalem drie maanden geleden dood op de voer van de badkamer gevonden. Ik vond dat ze zich wel érg kranig hield voor iemand met een dergelijke recente ervaring. En ze zag er, gezien die omstandigheden, ook erg goed uit. Vond ik. We zullen het maar aan de kracht van Jezus danken, want, zo zei ze, die heeft de dood overwonnen. Waardoor er zelfs hoop is in de dood. Troostrijk, zo’n geloof.

Maar toch ook best wel angstaanjagend als dat geloof ook nog al het Kwaad in de wereld betekenis geeft en dat je daardoor de islam zelfs gaat liefhebben. Nou ja, via Afgaanse vluchtelingen in Pakistan dan, waar God haar ook al eens heen had gezonden, want dat bleken zulke lieve schatten van mensen! En ze vertrouwen erg op Allah en van de weeromstuit ging Marleen ook steeds meer op God vertrouwen. Zelfs boerka’s ging ze een aanvaardbare dracht vinden. Het zijn daar in Pakistan en ook in Jeruzalem vooral ook gewone mensen en Marleens taak is het om bruggen te bouwen tussen die gewone mensen en de angst en de haat weg te werken. Kortom: ze brengt de islam dichterbij, maakt de islam aanvaardbaar door de menselijkheid van de gewone moslim te benadrukken. En dat de islam een nazi-ideologie is, blijkt dan geen bezwaar.

Één ding snap ik dan alsmaar niet: hoe die stiekeme Jodenhaat in al die poeslieve bruggenbouwerij past. Het wordt naar mijn gevoel wel steeds verdekter, want vermoedelijk hebben de Marleens cum suis in de gaten dat ze in de gaten aan het lopen zijn. De bewijzen – hier en hier – dat er in Palestina maar één probleem is, namelijk dat de moslims de Joden willen vermoorden, zijn zo langzamerhand overdonderend. De twee Marleens moesten de “Israël-kritiek” dus een beetje indirect brengen. En dat lukt.

Zo heeft de Jeruzalemse pastoraal werkster een lyrische lofzang over een Palestijnse vrouw die de weinig typisch Palestijnse naam Grace draagt.

De pastorale bruggenbouwster vanaf 22:10:

“Het is een vrouw die woont in Betlehem. Haar huis staat direct achter de Muur. Die Muur is gezet tussen haar huis en haar tuin. Ja, onvoorstelbaar! Je gaat haar huis dus uit en dan zie je die metershoge muur. Grace vertelde: de eerste keer dat ik olijfolie moest kopen in de winkel stond ik echt te huilen. Want normaal hebben Palestijnen altijd hun eigen olijfboomgaard en maken ze hun eigen olijfolie. Maar dat kon dus toen niet. Zij is héél gelovig en ze straalt het uit ook. ( . . .)  En zij is dus helemaal niet een enge Palestijn met verkeerde ideeën en een terrorist, maar ze is gewoon een gelovige vrouw die haar leven wil leven en voor de kleinkinderen wil zorgen. En ze bidt voor vrede. Dat is ook wat veel mensen niet weten. Dat de Palestijnen zelf iets aan de situtatie willen doen door ervoor te bidden, bijvoorbeeld. Zij loopt elke week met een aantal nonnen uit het klooster langs de Muur hypokriete propaganda te bedrijven en dan bidden ze voor de Joden en voor Israël en voor vrede.

Arm Palestijns vrouwtje olijfboompje ontnomen door grote wrede Joden-Muur in tuintje. Arm Palestijns-vrouwtje bidt voor Wrede Joden!

De interview-Marleen heeft ’t nog effe gauw over de agressieve politiek van Netanyahu”.

Ober! Mag ik een teiltje?

Nee, de bruggenbouwster bemoeit zich niet met politiek. Daar heeft ze toch geen invloed op. En het is niet vruchtbaar. Gewone mensen: dáár gaat het om.

En wat is er nou gewoner in Jeruzalem dan goede Palestijnse vrouwtjes die door wrede Joden geterroriseerd worden?

“Als je in Jezus gelooft, dan is het bedoeling dat je vanuit zijn ogen naar mensen kijkt.”

Werkelijk?

_______________

 

THEODOR HOLMAN interviewt ELS VAN DIGGELE over de PALMAFFIA’S en is verbijsterd over zijn eigen ONNOZELHEID

En dat — zie titel — verwondert mij dan weer uitzonderlijk hevig.  

Theodor Holman presenteert om de drie weken OBA-live vanuit de Openbare Bibliotheek aan het Javaplein in Amsterdam-Oost. Dat gaat dan natuurlijk over boeken. Op 9 november 2018 ontving Holman de historica en journaliste Els van Diggele en sprak met haar over haar boek: “We haten elkaar meer dan de Joden”. Het boek gaat over de verdeeldheid tussen de “Palestijnen” onderling. En vooral hoe de “gewone Palestijnen” het slachtoffer zijn van hun eigen leiders, die ik dan ook al jaren “Palmaffia’s” noem.

DIGGELE OMSLAG

Lees de boekbespreking van dit boek door Likoed Nederland!

Eerst even een persoonlijke nootje: anders dan bijna iedereen zet ik “Palestijnen” tussen aanhalingstekens, want het betreft hier niet een volk, maar Arabieren die in de landstreek Palestina wonen. In feite zouden de Joden meer recht hebben op de naam “Palestijnen”, want die wonen er al een paar duizend jaar, terwijl de Arabieren pas in 638 na Christus Palestina binnen vielen en onder het kromzwaard brachten.

Holman begint het gesprek met van Diggele (op 3:30) met het uitspreken van zijn é-nór-rúm-mè verbaasbijstering over wat die mevrouw Van Diggele toch allemaal schrijft. Nou zeg! En het meest verbijsterd is Theodor over zijn eigen verbazing. Want hoe kan dat nou, zegt-ie, dat hij — als fervent krantenlezer en ook nog ‘s zwáár geïnteresseerd in de kwestie Israël en “Palestijnen” —  helegáár niet wist dat die “Palestijnen” zulke corrupte ruziemakers zijn en dat er dáárom alsmaar geen “Palestijnse staat” van de grond komt en dat daar de “gewone Palestijnen” het slachtoffer van zijn.

Tsja.
Dat komt omdat Theodor niet echt goed heeft opgelet.
Ik bijvoorbeeld heb het boek van Caroline Glick “The Israeli Solution” al heel vaak aanbevolen en daarin staat een hoofdstuk met de titel “Welcome to Palestine” en als je dat leest word je in 10 pagina’s helemaal op de hoogte gebracht van wat Van Diggele blijkbaar in een heel boek documenteert. En het valt zelfs ultra-kort samen te vatten, want zo schrijf ik bijvoorbeeld al zo’n jaar of tien over het lot van de “gewone Palestijnen”ongeveer het volgende, namelijk dat ze worden

“( . . .) gegijzeld, gechanteerd en bedrogen door hun eigen leiders. Al zouden ze willen (!) dan nog zijn deze Palmaffia’s niet in staat om Israël te erkennen en in vrede met Israël te leven. Want ze hebben hun eigen bevolkingen dermate in Jodenhaat gedrenkt dat elke leider die een werkelijk compromis met Israël zou voorstellen ten dode is opgeschreven. De Palmaffia’s berijden een tijger die ze zelf dagelijks voeden en ze kunnen er nooit meer af.”

Onderstaande “Zoon van Hamas” legt het ook aardig uit:

Ik had Holman eigenlijk hoger ingeschat. Want ik heb ‘m ooit eens lezen schrijven dat-ie helemaal blasé was van die discussie en dat-ie de standpunten wel allemaal zo’n beetje kon dromen.

Dus ik dacht dat Theodor echwel beter wist dan wat de systeem-media al decennia lopen te liegen over “de Palestijnen”. Maar nee. Terecht dus dat Van Diggele hem op zijn eigen vraag, hoe hij dermate onwetend kon zijn, een antwoord geeft alsof-ie, nou ja, pak weg, de eerste de beste NRC-lezer is.

Van Diggele dus, met lichte ironie:

“Dat komt misschien door onze voorliefde voor inheemse volken die slachtoffer zijn van kolonialisme en imperialisme. Misschien toch ook met onze aversie tegen Israël. En de Palestijn die is in dit ook in Nederland geïmporteerde conflict [door moslim-immigratie] in het collectieve beeld dat we over hem hebben al 50 jaar slachtoffer van de Israëlische bezetting. En kennelijk heeft dat ons verblind voor dat andere dat er kennelijk ook nog is, namelijk dat-ie slachtoffer is van zijn eigen leiders. En dat duurt al twee keer zo lang, al een eeuw.

Theodor is hilarisch in dit interview. Ik dacht eerst dat-ie de onnozelaar spéélde, uit angst voor straf en uitstoting van de regressief-linkse geestdrijvers, maar gaandeweg het interview kreeg ik de indruk dat-ie echt net zo onwetend was als-ie zich voordeed.

“Maar hoor ik je nou zeggen dat de pers ook met enige bevooroordeeldheid naar dat conflict kijkt?”
Theodor kijkt bij deze vraag serieus.
“Ja, dat zouden we kennelijk wel kunnen concluderen. Want hoe kan het anders zijn dat jij hierover niet hebt gelezen.”
En dan is op precies 6:25 Theodor opnieuw stom-stom-stom-verbaasd.
Echt waar.
Ga maar kijkluisteren.

Ik heb het boek van Van Diggele nog niet gelezen, dus ik weet niet hoe ik bepaalde wat wonderlijke uitlatingen van haar moet interpreteren.

“De mensen willen daar in Palestina graag over hun allergrootste pijn praten: de bezetting.” (En hoor dan op 7:50 Theodor instemmend hummen, want hij kan zich zó goed voorstellen dat die “bezetting” erg pijn doet!) Maar die uitspraak van Van Diggele staat wel nogal hevig in tegenstelling met de voortdurende nadruk die ze legt op het feit dat de Joden vooral humaniteit, welzijn en welvaart brachten & brengen naar Palestina en dat de Palmaffia’s daar niks anders dan terreur tegen de eigen bevolking tegenover stellen.  “De eerste intifada was een heel goeie strijd”, zegt ze ook. Ráárrrrr!

Misschien moet ik op dit punt toch maar weer even voor de honderdmiljoenmiljardste keer opmerken dat er géén bezetting is in Samaria-Judea (“de Westbank”). Ook dat zal, neem ik aan, voor de fervente mainstream-media-consument Theodor weer een geheel nieuw gezichtspunt zijn. En ik ga het hier niet wéér beargumenteren, maar als Theodor hierheen gaat, wordt-ie in een paar alinea’s helemaal bijgepraat. Oh ja: en het is zelfs omgekeerd: er is niet alleen géén sprake van “bezetting”, maar het bezettings-gelul verbergt ook nog eens genocidale Jodenhaat, want de Palmaffia’s willen Samaria-Judea Judenrein opgeleverd krijgen om vandaaruit dan weer Israël te kunnen vernietigen. Joden hebben duizend procent recht, moreel en internationaal-rechtelijk, om in Samaria-Judea te wonen en de Palmaffia’s willen ze weg hebben puur omdat ze Joden zijn. Ja, ze hebben de Joden het etiket “kolonisten” opgeplakt en regressief-links in het Westen blèrt ze na, maar echt, het gaat de Palmaffia’s niet om het “kolonist” zijn, maar om het Jood zijn. Het zijn trouwens óók geen kolonisten. Vanwege dat morele en juridische recht dus weer hè, om daar te wonen. Valt het kwartje al, Theodor?

Op 27:20 geloof je weer je ogen en oren niet. Maar Holman vraagt het echt en hij schijnt serieus:

“In hoeverre speelt de aversie tegen Israël hier een een rol in. Dat liet je even vállen daarnet, maar waar komt dan die aversie vandaan?”

“Zit er een antisemitische tendens in bij ons?”

Oh, heerlijke onschuld! Gij reine knaap! Ja, gutteput, opa Theodor: waar komt toch dat anti-Zionistische Israël-irrationalisme vandaan? Uit dezelfde bron waaruit Auschwitz ontsproot, denk ik. Ja, best mogelijk, die “antisemitische tendens”. Vermoed ik.

Van Diggele beantwoordt de vraag van Theodor indirect:

“Ik heb een keer in een volle zaal in ‘De Nieuwe Liefde’ de vraag gesteld  of mensen zich ervan bewust waren dat Abbas op dictatoriale wijze regeert. Die vraag mocht ik niet stellen. Ik werd weggehoond. Toen dacht ik: ik kaart het lot van de gewone Palestijn aan, die al een eeuw slachtoffer is van zijn eigen leiders. Het is niet zo dat daar geen persvrijheid is door de Israëlische bezetting ( . . .) En toen dacht ik, hé, is het dan de aversie tegen Israël, die een rol speelt.”

Ja, ik ken dat soort dat inDe Nieuwe Liefde — “Een betoverende locatie die aanzet tot dialoog en verbinding” —  samen komt. Het zijn vooral hysterische wijven, Karen Armstrong-adepten. Machteld Allan heeft ooit een kritiek geschreven op de islam-opvattingen van Armstrong. Deze passage geeft aardig de mentaliteit weer  van dit soort “idealisten”:

“De diep-menselijke, adorerende toon waarmee zij [Armstrong] tegelijkertijd deskundig gezag wil uitstralen, maakt van dit boek een onversneden vie romancée of keukenmeidenbiografie.  ‘Aisja verwelkomde haar (Hafsa, de zoveelste vrouw van Mohammed) met plezier in het gezin’, schrijft ze in een typerende passage. ‘Ze zou jaloers zijn op de andere vrouwen, maar door de nauwe band tussen hun vaders werden de twee meisjes dikke vriendinnen. Ze genoten vooral van het samenspannen tegen de stijve, fantasieloze Sawda.’ Hè, polygamie, denkt de lezer, eigenlijk best gezellig. Je moet er alleen wel wat van maken natuurlijk.”

Deze Nieuwe Liefhebbers, voornamelijk dames dus, maken deel uit van een enorm netwerk van vooral linkse grefo’s dat door Peter Siebelt in kaart is gebracht en dat ik zelf ook een keer heb trachten te beschrijven. Het heet NieuwWij, Human, IKON, Sabeel, Kairos, Pax Christi, IKV, Kerk in Actie, PKN, IKON, OXFAM-NOVIB, SIVMO, PIEF. Een aantal halve gare “theologen” die zich in die netwerken bevinden heb ik óók ooit gefileerd: Marleen Stelling, Janneke Stegeman, Janneke Stegeman en Alain Verheij. En dat geheel verbindt zich dan weer met islamitische en seculier links-regressieve Israël-haat-groepen. Het zijn hysterische rotzakken, allemaal.

Holman vraagt uiteraard ook naar de geschiedschrijving die van Diggele ook heeft gepleegd in haar boek. Nogmaals: ik heb het nog niet gelezen en ik ga op dit interview af. Maar ik heb natuurlijk wel een paar andere boekjes gelezen en met name een boek vertaald dat heel precies zich bezig houdt met de grote vraag die Van Diggele blijkbaar ook probeert te beantwoorden in háár boek en waardoor Holman zéér geïntrigeerd is.

Waarom? Waarom? Waarom?

Waarom zitten die Palmaffia’s zo vol met terreur en waarom kunnen ze geen compromis sluiten, met elkaar en met Israël? Waarom kunnen ze niet het bereiken van een staat stellen boven de onderlinge conflcten? Waarom vergelijkt een medicus die Arafat behandelde en met wie Van Diggele in contact komt diezelfde Arafat met een maatschapelijk kankergezwel? Waarom werd Salam al-Fayyad, de compromis-gezinde pragmaticus die veel tot stand bracht in een paar jaar, toch weer door extremisten vervangen? Waarom willen ze verzet en koste wat kost de geschiedenis terugdraaien? Waarom is tweedracht de rode draad die je al 100 jaar kan trekken via al-Husseini, Arafat, Abbas en Hamas?

Tsja, zegt Van Diggele, een verklaring . . . . . moeilijk, moeilijk, moeilijk. In het Midden-Oosten is het al eeuwen moord en doodslag. En die “Palestijnen” zijn een tribaal volkje, allemaal opgedeeld in familie-clans. Ja, en dat compromisloze absolutisme, hè! Dat alles-of-niks-denken. Dat heeft misschien wel te maken met overleven in de woestijn.

Theodor oppert dat het een virus is.
Interessant.
Zal ik ook eens een vergezochte suggestie doen?
ZOU HET MET DE ISLAM TE MAKEN KUNNEN HEBBEN?
Ja, ik klets ook maar wat.

Het boek dat ik vertaalde en dat de conflicten in Palestina vanaf 1920 minutieus beschrijft, gaat er, zoals alle serieuze wetenschappelijke literatuur over dit thema, van uit dat de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Husseini  — (“Mohammed Husseini”, zegt Theodor) — MET DE KORAN EN DE SOENNA IN DE HAND de terreur begon die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Zie hier voor een inleiding op dit boek

De islam, een onhervormbare en totalitaire moordenaarsideologie, een nazisme avant, pendant et après la lettre ligt ten grondslag aan zowel de compromisloosheid tegenover Israël als de onderlinge tweedracht tussen gematigde en “extremistische” “Palestijnen”. De clash tussen de aanhang van de Moefti, Amin al-Husseini (“islamisten”) en de an-Nashashibi-clan (“gematigd”), waar Holman en van Diggele het over hebben, is er een tussen degenen die de islam serieus nemen en degenen die dat niet doen. Zoals steeds weer in het Midden-Oosten. De islam is de islam, en er is niet een aparte godsdienst die “islamisme” heet. Er is alleen onderscheid tussen degenen die de voorschriften in Koran en Soenna consequent volgen en degenen die de helft ervan links laat liggen.

Het is dus niet zo dat de tegenstelling tussen al-Husseini en de an-Nashashibi-clan “bepalend voor de geschiedenis van Palestina” is geweest, zoals Van Diggele zegt. Die twee kampen waren slechts een uitdrukking van een veel fundamentelere tegenstelling, namelijk die tussen “islamisten” en “gematigde moslims”.

“In de zomer van 1937 wist niemand nog precies waar die opstand nou over ging”, zegt Van Diggele. Onzin. Alle partijen wisten precies waarover het ging, namelijk of de Joden een althans voorlopige kans moesten krijgen in Palestina of dat ze genadeloos en compromisloos bevochten moesten worden. Amin al-Huseini wist steeds zijn genadeloze lijn te doen winnen.

En die lijn is doorgezet tot op de dag van vandaag. De reden? Niet de tribale clancultuur van woestijn-absolutisme, en ook geen virus, tenzij je de islam als zodanig wilt definiëren. Maar in het geval van de islam zou ik eerder van kanker spreken.

Rubin en Schwanitz tonen in hun boek aan dat Ami al-Husseini (1894 –1974), gedreven door vooral islamistische Jodenhaat, vanaf 1937 elk compromis met de Joden in Palestina afwees en dit volhield tot 1967. Daarna zag hij het licht! En instrueerde zijn opvolger Arafat niet de fout te maken die hij zelf steeds had gemaakt, namelijk het afwijzen van een eigen staat zolang de Joden er óók een kregen, maar genoegen te nemen met een eigen staat náást een Joodse, om van daaruit de Joodse staat te vernietigen. Dit heet de twee-fasen-strategie en vormt tot op dag van vandaag de strategie van Abbas en Hamas.

Als Rubin en Schwanitz spreken over de extremistisch-gewelddadige alles-of-niets-politiek van al-Husseini, die via Arafat in Palestina voortleefde, zeggen ze:

“Vooral de Palestijnse beweging werd geteisterd door deze cultus van eervolle nederlaag en continuïteit met de ideologische stijl van de As, belichaamd in een gebeurtenis die nog nooit eerder is gedocumenteerd. Op 29 december 1968, tijdens een bijeenkomst in het huis van de ex-grootmoefti in de buurt van Beiroet, werd Arafat door al-Husseini als zijn opvolger gezalfd. De beweging zou worden geleid door deze twee opeenvolgende leiders en hun gelijkaardige filosofie en methodes gedurende een verbazingwekkende drieëntachtig jaar, vanaf dat al-Husseini grootmoefti werd in 1921 tot de dood van Arafat in 2004.”

Rubin en Schwanitz hebben het regelmatig over deze “nederlagenstrategie” van Amin al Husseini en Yasser Arafat. En een mens zou de indruk kunnen krijgen dat die strategie pas ontstond met het “Palestijnse” extremisme, maar het zit veel dieper ingebed in de islam. Althans volgens een essay met de onschuldige titel “Uitpakken” van Marcel Kurpershoek, o.a. gewezen ambassadeur in Pakistan en Afghanistan. Het is opgenomen in een boekje met de exotische titel De Tragopan van Kohistan. Dat essay bevat een vernietigende kritiek op de islam. Over dat extremisme en de hang ook in het gruwelijkste falen een overwinning van de islam te zien, zegt Kurpershoek:

“De ‘twee mooiste dingen’ die de Koran de gelovigen in het vooruitzicht stelt zijn, volgens de gangbare uitleg van het vers, overwinning of martelaarschap. Beide zijn even mooi. De islam die zich buiten de muren van de moskee vertoont zit vol van dit soort ongerijmdheden. Er is geen ontkomen aan. Zelfs Saddam Hoesssein, die de politieke islam met harde hand onderdrukte, maakte gebruik van de belevingswereld, gepropagageerd door de politieke islam. Zijn nederlagen waren altijd overwinnigen. Zo wordt een nederlagenstrategie de zekerste weg naar de overwinning. Een buitenlandse politiek die ontaardt in massale verliezen van mensenlevens, boycots, reisbeperkingen, kolossale economische verliezen, is een succes mits gemotiveerd door het geloof. Een staat die zijn burgers armoede en rampspoed brengt in naam van de islam, kan zich beroemen op de islam. De nederlaag is verzekerd. En dus het martelaarschap. En dus de overwinning. Eigenlijk kan er niets fout gaan. Zolang je je houdt aan deze uitleg van de islam. Armoede is rijkdom, achterlijkheid is wetenschap, de nederlaag is de overwinnng, discriminatie is rechtvaardigheid, wreedheid is erbarmen, waanzin is verstand. De buitenwereld kijkt ernaar met ongeloof en verbijstering. De politieke islam verwacht niet anders, want ongeloof is het kenmerk van de buitenwereld.” (Tragopan, pp. 114-15, mijn vet)

Dus zoals ik al zei: niet de tribale clancultuur van woestijn-absolutisme, en ook geen virus, tenzij je de islam als zodanig wilt definiëren.

Is het erg dat Theodor Holman geen ene kut van de kwestie Israël-Palmaffia’s blijkt af te weten? Ja, dat is erg, want het is een symptoom van de totale omwetendheid omtrent dit conflict in niet alleen Nederland, maar in het hele Atlantische Westen. De Westerse mens meent zelfs heel veel te weten van het conflict that is not so om het met Ronald Reagan te zeggen. En dat heeft oorzaken die samenhangen met “de mars door de instituties” die “ links” na mei 1968 is begonnen en die inderdaad geëindigd in het veroveren van nagenoeg alle posten in media, politiek en onderwijs. Intussen is dat “links” verworden tot wat ik tegenwoordig standaard noem het regressief-linkse narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat. Er is geen subsidie-niche of zij zitten erin. Alle mainstream-kranten en tv-zendgemachtigden zijn met dezelfde sop overgoten. En op het punt van het conflict Israël-Palmaffia’s heeft dit geresulteerd in een totáál gelogen en geperverteerd narratief, dat geloofd wordt door nagenoeg iedereen en vooral als enige waarheid fanatiek wordt aangehangen door halve zolen als die in “De Nieuwe Liefde” bijeen komen en waar Van Diggele weggehoond werd.

Van Diggele:

“Mijn critici zeggen: het komt allemaal door Israël, dus jij mag dat boek eigenlijk helemaal niet schrijven. Israël is de schuldige aan die verdeeldheid die al een eeuw duurt. De zionisten die zich daar vestigden in de jaren 1920 en 1930 die hebben zitten stoken en die hebben veroorzaakt dat Husseini en Nashashibi het indertijd nooit eens hebben kunnen worden.”

“Er zijn ook zelfs mensen die goed geïnformeerd zijn, die zeggen heel mooi boek, goeie mensen gesproken, wist ik allemaal niet, maar ik ben het niet eens met de conclusie.”

Ze zijn dus echt hartstikke gek. En dat geldt ook voor de politiek. Het is zo langzamerhand volstrekt duidelijk wat er in Palestina aan de hand was en is, namelijk dat de Palmaffia’s al 100 jaar hun eigen bevolkingen gijzelen, terroriseren en drenken in Jodenhaat. Dat de Palmaffia’s geen vrede willen en geen vrede zouden kunnen sluiten al zóúden ze willen. Er is maar één oplossing: Caroline Glicks “Israeli Solution”, namelijk het brengen van heel Samaria-Judea onder Israëlisch gezag. Annexatie, ja. Van een gebied, nogmaals waar de Joden duizend procent moreel en juridische recht hebben om te wonen.

Intussen gaat de Westerse Atlantische wereld door met het subsidiëren van de terreur van de Palmaffia’s tegen hun eigen bevolking. Ongetelde miljarden zijn er al verdwenen in de zakken van deze islamistische terroristen. Amerika, EU en Verenigde Nazi’s blijven geld aan deze hellehonden geven. Ook Nederland.

Van Diggele:

“De Nederlandse steun aan de Palestijnen heeft alleen Abbas in het zadel gehouden. Dat geld heeft ‘m in staat gesteld zijn tentakels nog verder uit te breiden.”

En de geïnformeerde mens staat erbij er kijkt ernaar.
Ook d
e ambtdragende gekken — en types als Dries van Agtgaan gewoon door.
Dat is nog veel verbijsterender dan jouw onnozelheid, Theodor.

PALESTIJNSE FABELS 150
_______________